Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Znak:
WA.6743.1.(l.p.).(rok).BJ
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
Dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale.
1. Formularz zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
3. druk informacji uzupełniającej do wniosku (PB-5) wypełniany w przypadku występowania wielu inwestorów,
4. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane
5. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
6. specjalistyczna opinia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane
7. postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane
8. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeśli wniosek nie jest składany osobiście,

Należy złożyć zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wymaganymi dokumentami. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga m.in.:
a) budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
b) przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.
W zgłoszeniu należy opisać (lub dołączyć opis) rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Termin rozpoczęcia robót nie może być krótszy niż 21 dni od daty dokonania zgłoszenia. W przypadku, gdy zgłoszenie nie będzie posiadało wszystkich wymaganych dokumentów, organ nałoży na inwestora obowiązek w drodze postanowienia, w którym zobowiąże do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Należy pamiętać, że nie wykonanie nałożonych obowiązków będzie podstawą do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do dokonanego zgłoszenia. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych w przypadkach określonych w art. 30 ust.7 Prawa budowlanego. Pozwolenia na budowę wymagają również roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. Do wykonywania robót budowlanych objętych zgłoszeniem mogą Państwo przystąpić, jeśli organ w terminie 21 dni od daty dokonania zgłoszenia nie wyda decyzji o sprzeciwie. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Projekty budowlane będące załącznikiem do zgłoszenia zostaną ostemplowane oraz wydane niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może także wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku zgłoszenia budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
• doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
• wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;
• upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.
Opłaty
17 zł - dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.
przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu: 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, jednak nie więcej niż 539 zł
przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - 50% ww. stawki.

Nie podlegają opłacie skarbowej podania dotyczące budownictwa mieszkaniowego. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni inne funkcje, a także funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej, ale przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank PEKAO SA 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, wejście A, stanowiska nr 10
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszeń postępowania oraz okresów spóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
Sprawy prowadzą:
Pracownicy Wydziału Architektury
Tryb odwoławczy:
Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji jest Wojewoda. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst