Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zgłaszanie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę stacji transformatorowych i sieci
Znak:
WA.6743.2.(l.p.).(rok).S
Komórka organizacyjna:
Wydział Architektury
Wymagane dokumenty
Dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale.
1. Formularz zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.,
2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
3. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5. specjalistyczna opinia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,
6. postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane,
7. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeśli wniosek nie jest składany osobiście.

Należy złożyć zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z wymaganymi dokumentami. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga m.in.:
a) budowy parterowych wolnostojących budynków i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
b) budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięci znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.
W zgłoszeniu należy opisać (lub dołączyć opis) rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Termin rozpoczęcia robót nie może być krótszy niż 21 dni od daty dokonania zgłoszenia. W przypadku, gdy zgłoszenie nie będzie posiadało wszystkich wymaganych dokumentów, organ nałoży na inwestora obowiązek w drodze postanowienia, w którym zobowiąże do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Należy pamiętać, że nie wykonanie nałożonych obowiązków będzie podstawą do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do dokonanego zgłoszenia. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych w przypadkach określonych w art. 30 ust.7 Prawa budowlanego. Pozwolenia na budowę wymagają również roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. Do wykonywania robót budowlanych objętych zgłoszeniem mogą Państwo przystąpić, jeśli organ w terminie 21 dni od daty dokonania zgłoszenia nie wyda decyzji o sprzeciwie. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. Projekty budowlane będące załącznikiem do zgłoszenia zostaną ostemplowane oraz wydane niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może także wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku zgłoszenia budowy parterowych wolnostojących budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
• doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
• wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;
• upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.
Opłaty
17 zł - dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.
47 zł - zatwierdzenie projektu budowlanego
Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci i stacji transformatorowych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2b i 19a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
- o długości powyżej 1 kilometra - 2143 zł
- o długości do 1 kilometra - 105 zł
od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank PEKAO SA 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, wejście A, stanowiska nr 10
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszeń postępowania oraz okresów spóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
Sprawy prowadzą:
Pracownicy Wydziału Architektury
Tryb odwoławczy:
Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji jest Wojewoda. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst