Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych / przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Znak:
WOM.7250.07
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
Przewozy regularne

1. wniosek o wydanie zezwolenia (wniosek
do pobrania: wniosek_OWZr)
2. załączniki do wniosku:
proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną
w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
schemat połączeń komunikacyjnych
z zaznaczoną linią komunikacyjną
i przystankami;
potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych
i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
cennik;
3. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (wykaz
do pobrania: wykaz pojazdów).
Przewozy regularne specjalne

1. wniosek o wydanie zezwolenia (wniosek do pobrania: wniosek_OWZrs)
2. załączniki do wniosku:
informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania
z przewozu;
proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną
w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie
z rozkładem jazdy;
schemat połączeń komunikacyjnych
z zaznaczoną linią komunikacyjną
i przystankami;
potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych
w granicach administracyjnych miast
i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.
4. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik

Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu wymaga zezwolenia wydanego przez starostę,
w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej.
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych wydaje się, na wniosek przedsiębiorcy, na czas nie dłuższy niż 5 lat.
 Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22, nie później niż 14 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza, złożony na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego, w razie zmiany:
oznaczenia przedsiębiorcy;
siedziby i adresu przedsiębiorcy.
Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.

Opłaty
Okres ważności zezwolenia


do 1 roku
obszar gminy 100 / 50
obszar powiatu 250 / 125
obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa 350 / 175
obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa 500 / 250
do 2 lat
obszar gminy 150 / 75
obszar powiatu 300 / 150
obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa 400 / 200
obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa 550 / 275
do 3 lat
obszar gminy 200 / 100
obszar powiatu 350 / 175
obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa 450 / 225
obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa 600 / 300
do 4 lat
obszar gminy 250 / 125
obszar powiatu 450 / 225
obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa 550 / 275
obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa 650 / 325
do 5 lat
obszar gminy 300 / 150
obszar powiatu 550 / 275
obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa 600 / 300
obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa 700 / 350

Za zmianę, wydanie wypisu, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne pobiera się następujące opłaty:
za zmianę zezwolenia - 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku
o udzielenie zezwolenia - 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia - 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu - 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Przy obliczaniu opłat, o których mowa powyżej przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadające okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.
za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia - 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy - 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
za przedłużenie ważności zezwolenia - opłata jak za wydanie zezwolenia.Podstawa naliczania opłat:
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 Sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie
i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
Opłatę należy wnieść na konto:
Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Bank Pekao S. A. nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021) lub w kasie Starostwa.
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021) lub w kasie Starostwa.

Opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr:
49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub
w kasie Starostwa.     
Miejsce złożenia dokumentów:
sala obsługi interesanta (parter, pokój nr 1), tel.: 22-738-14-00
Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień,
do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
podinspektor Mariusz Karczewski, główny specjalista Krzysztof Kołodziejczyk
tel. 22-738-15-36, transport.drogowy@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca
2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 916).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827, z późn. zm.).
Formularze i wnioski do pobrania:
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst