Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Znak:
WŚ.6226.
Komórka organizacyjna:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
Wymagane dokumenty
(dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale)
1. wniosek o wydanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, sporządzony zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
2. do wniosku o wydanie zezwolenia, zgodnie z art. 42 ust. 2 ww. ustawy, należy dołączyć:
- kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada,
- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
- plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, sporządzony w formie pisemnej i w postaci elektronicznej umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie zawartych w nim danych,
- kopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie instalacji lub potwierdzenie dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji, w przypadku gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane,
- kopię decyzji wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, z późn. zm.), dopuszczającej do eksploatacji urządzenie wchodzące w skład instalacji objętej takim dozorem,
- kopię informacji, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest ona przewidywana,
3.  dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty
za wydanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – 82,00 zł,
w przypadku złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł,

Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pruszkowie nr: BPH S.A. O/Pruszków 39 1060 0076 0000 3210 0018 0098 lub bezpośrednio
w kasie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie lub Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo dokonania opłaty nie wydano pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
Zwolnione z opłaty skarbowej są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wyłącznie
w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Miejsce złożenia dokumentów:
kancelaria ogólna lub za pośrednictwem operatora pocztowego
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych
Sprawy prowadzą:
Wydział Ochrony Środowiska
Aleksandra Piątek
tel. 022 738 15 52,
e-mail: srodowisko@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.),
3. ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122 poz. 695, z późn. zm.),
4. rozporządzenie Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz .U. U.E. L 181.30).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst