Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zaświadczenie o samodzielności lokali co celów notarialnych/bankowych
Znak:
WA.705.(l.p.).(rok)
Komórka organizacyjna:
Wydział Architektury
Wymagane dokumenty
Dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale.
1. wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali do celów bankowych;
2. rzut odpowiedniej kondygnacji budynku z zaznaczeniem lokalu wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi (w 3 egzemplarzach), z podpisem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i datą;
3. oświadczenie kierownika budowy o stopniu zaawansowania prac budowlanych;
4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Należy złożyć wniosek i dokonać opłat. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Opłaty
17 zł – zaświadczenie o samodzielności każdego lokalu.
17 zł – dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank PEKAO SA 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.
Miejsce złożenia dokumentów:
Parter, wejście A, stanowiska nr 10
Termin załatwienia sprawy:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
Sprawy prowadzą:
Pracownicy Wydziału Architektury
Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 737 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1044).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst