Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym
Znak:
WOM.7250.08
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
Wydanie zaświadczenia:

1. wniosek o wydanie zaświadczenia (wniosek do pobrania: wniosek_OWZ)
2. załączniki do wniosku:
oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki,
o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym albo oświadczenie o zamiarze współpracy
z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 (1_oświadczenie_OZZK);
wykaz pojazdów (2_wykaz pojazdów), którymi będą wykonywane przewozy, zawierający następujące informacje:
a) markę, typ,
b) rodzaj/przeznaczenie,
c) numer rejestracyjny,
d) numer VIN,
e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Zmiana, wydanie dodatkowego wypisu z zaświadczenia:

1. wniosek o zmianę, wydanie dodatkowego wypisu z zaświadczenia (wniosek do pobrania: wniosek_OZZ)
2. załączniki do wniosku:
dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami;
aktualny wykaz wszystkich pojazdów (2_wykaz pojazdów) ;
oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki,
o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym albo oświadczenie o zamiarze współpracy
z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 (1_oświadczenie_OZZK)*.


)* - dotyczy zmiany zaświadczenia

3. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik

Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.
Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy
z zaświadczenia wydaje się na czas nieokreślony.
Opłaty
Czynność administracyjna i opłata:

Wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy - 500

Wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia - 100

Zmiana zaświadczenia polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności - 25

Wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany zaświadczenia - 10

Wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia - 100

Podstawa naliczania opłat:
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 Sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
Opłatę należy wnieść na konto:
Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Bank Pekao S. A. nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021) lub w kasie Starostwa.
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021) lub w kasie Starostwa.

Opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr:
49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub
w kasie Starostwa.     
Miejsce złożenia dokumentów:
sala obsługi interesanta (parter, pokój nr 1), tel.: 22-738-14-00
Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień,
do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
podinspektor Mariusz Karczewski
tel. 22-738-15-36, transport.drogowy@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca
2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 916).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827, z późn. zm.).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst