Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zaproszenia cudzoziemców
Znak:
WOM.5315.03
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
1. Wniosek (1_ wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń)
(wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim);
2. Dokument potwierdzający tożsamość osoby zapraszającej (dowód osobisty, paszport, karta pobytu – oryginał + kserokopia)
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych min. 515 zł netto/osobę/m-c. W przypadku najbliższej rodziny (zstępny, wstępny, małżonek, rodzice, rodzice małżonka lub rodzeństwo) po udokumentowaniu stopnia pokrewieństwa min. 200 zł netto/osobę zapraszaną/m-c (np. zaświadczenie z pracy, decyzja ZUS, wyciąg z konta, umowa o pracę wraz z wyciągiem z banku potwierdzającym miesięczne wpływy - oryginał); 
4. Dokumenty potwierdzające warunki mieszkaniowe (np. akt notarialny kupna lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej, księga wieczysta, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu TBS – oryginał + kserokopia);
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zaproszenie - 27 zł.       

Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadkach:
a) Prowadzenia działalności gospodarczej: 
1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał i kopia lub wyciąg elektroniczny),
2. zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów, PIT wraz z dowodem nadania do urzędu lub wyciąg z konta (oryginał i kopia).
3. zaświadczenie o nadaniu numeru regon (oryginał i kopia).

b) Osoby prawnej:
1. aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego (oryginał i kopia)
2. dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów (aktualny CIT 2 lub CIT 8 firmy za rok poprzedni + dowód nadania do urzędu) lub wyciąg z konta (oryginał i kopia);
3. zaświadczenie o nadaniu numeru regon (oryginał i kopia).

c) Stowarzyszenia:
1. aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego (oryginał i kopia);
2. uchwała zarządu o zaproszeniu cudzoziemca (oryginał i kopia);
Opłaty
Opłata skarbowa 27 zł
Urząd M. St. Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie ul. Drzymały 30 parter, sala A, stanowiska 4-7 lub Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ul. Marszałkowska 3/5
Termin załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie zaproszenia kieruje się do Wojewody Mazowieckiego, czas oczekiwania na zaproszenie do 40 dni.
Sprawy prowadzą:
specjalista Dorota Jakubowska, podinspektor Katarzyna Wadecka, główny specjalista Piotr Braksator, podinspektor Anna Chełmińska
tel. 22 738 14 82, 22 738 14 97, paszporty@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650, z póz. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. z 2014 r., poz. 546)
Formularze i wnioski do pobrania:
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst