Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu
Znak:
WOM.5410.10
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale
1. wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (1_ wniosek rejestracja)
2. dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku jego utraty stosowne oświadczenie (2_oświadczenie), bądź decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana, a w przypadku jej utraty stosowne oświadczenie (2_oświadczenie)
4. tablice rejestracyjne, a w przypadku ich utraty stosowne oświadczenie (2_oświadczenie)
5. dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu
(w przypadku dokumentu wydanego za granicą tłumaczenie ww. dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego)
6. dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach
7. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (3_ pełnomocnictwo)
8. dokumenty do wglądu:
- dowód tożsamości – w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna;
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli właścicielem pojazdu jest osoba prawna
Opłaty
Opłat skarbowych:
- 10,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
- 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa
można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa,
ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.

Podstawa naliczania opłaty:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn. zm.).
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, sala B, stanowiska 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Termin załatwienia sprawy:
- niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień,
- do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
- do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
koordynator zespołu – główny specjalista Agnieszka Mazur, inspektor Maria Olszewska, inspektor Katarzyna Kobylińska, podinspektor Urszula Lipińska, podinspektor Katarzyna Zgondek, podinspektor Anna Rąbalska, podinspektor Daniel Turczyn, główny specjalista Adam Wróblewski, inspektor Katarzyna Sychowicz – Korzeń, podinspektor Agata Parchan, podinspektor Martyna Zdzieszyńska
tel. 22-738-15-31, 22-738-15-30, rejestracja.pojazdow@powiat.pruszkow.pl
komunikacja@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Art. 72 i art. 73, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990, z późn. zm.).

2. § 15 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 419,
Nr 165, poz. 1358).
6. Ustawa z dnia 9 lutego 2018r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473, z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096, z późn. zm.).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst