Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy
Znak:
WOM.5410.15
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
(dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale)
1. wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego (1_wniosek zmiany)
2. dowód rejestracyjny pojazdu
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana
4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli upłynął termin ważności badania technicznego
5. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (2_ pełnomocnictwo)
6. dokumenty do wglądu:
- dowód tożsamości – w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna;
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli właścicielem pojazdu jest osoba prawna.
Opłaty
Opłata za:
1. dowód rejestracyjny wraz z opłatą ewidencyjną - 54,50 zł
2. pozwolenie czasowe wraz z opłatą ewidencyjną )* - 19,00 zł
RAZEM - 73,50 zł
Opłata


)* - wydaje się na wniosek właściciela pojazdu zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 2
lit. c ustawy Prawo o ruchu drogowym, opłata bez wydawania pozwolenia czasowego wynosi 54,50 zł

Podstawa naliczania opłaty:
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz.1288).
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. poz.1840).

Opłat można dokonać w kasie Starostwa lub na konto:
Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków Bank Pekao S. A.
nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021) lub w kasie Starostwa.
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021) lub w kasie Starostwa.

Opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16:
Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.
Podstawa naliczania opłaty:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000).

Miejsce złożenia dokumentów:
parter, sala B, stanowiska 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Termin załatwienia sprawy:
do 44 dni (wydanie stałego dowodu rejestracyjnego)
Sprawy prowadzą:
koordynator zespołu – główny specjalista Agnieszka Mazur, inspektor Maria Olszewska, inspektor Katarzyna Kobylińska, podinspektor Urszula Lipińska, podinspektor Katarzyna Zgondek, podinspektor Anna Rąbalska, podinspektor Daniel Turczyn, główny specjalista Adam Wróblewski, inspektor Katarzyna Sychowicz – Korzeń, podinspektor Agata Parchan, podinspektor Martyna Zdzieszyńska


tel. 22-738-15-31, 22-738-15-30, rejestracja.pojazdow@powiat.pruszkow.pl
komunikacja@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990).
2. § 10 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych
i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. poz. 1840).
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1084).
6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1288).
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).
8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
9. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473).

Formularze i wnioski do pobrania:
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst