Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydawanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej
Znak:
WŚ.6343
Komórka organizacyjna:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o zatwierdzenie statutu spółki wodnej.
2. Porozumienie o utworzeniu spółki wodnej.
3. Dokumenty potwierdzające uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki.
4. Dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru organów spółki.
5. Statut spółki wodnej.
6. Wykaz członków spółki zawierający ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów.
7. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Opłaty
1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji;
2. 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
Miejsce złożenia dokumentów:
kancelaria ogólna lub za pośrednictwem operatora pocztowego
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Sprawy prowadzą:
Wydział Ochrony Środowiska
Aleksandra Piątek
022 738 15 52
e-mail: srodowisko@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).
3. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U z 2018 r., poz. 2268).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst