Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Znak:
WOM.7250.01
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
1. wniosek o wydanie zezwolenia (wniosek do pobrania: wniosek_OWZ),
2. załączniki do wniosku:
* oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby (wzór przykładowego oświadczenia do pobrania: 1_oświadczenie_ZT) /Umowa wiążąca przedsiębiorcę z osobą zarządzającą transportem w jego imieniu precyzuje zadania, które ma ona wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem. Zadania, które należy sprecyzować, obejmują w szczególności utrzymanie i konserwację pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem/
* dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, to jest dysponowanie co roku kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej:
9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy.
(Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej:
1. roczne sprawozdanie finansowe – potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, 2. gwarancja bankowa, 3. ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo.
Przy ocenie sytuacji finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2, ustawy
o transporcie drogowym stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.)
* oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy (wzór przykładowego oświadczenia do pobrania: 2_oświadczenie_baza)
* oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym (wzór przykładowego oświadczenia do pobrania: 3_oświadczenie_OZZK)
* dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.
* informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca osoby:
a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
b) prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym
* oświadczenie osób, o których mowa w pkt 6, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (wzór przykładowego oświadczenia do pobrania: 4_oświadczenie_NK_ZP_ZT)

3. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Przed wydaniem wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca jest zobowiązany przedłożyć wykaz pojazdów (wykaz do pobrania: 5_wykaz pojazdów) zawierający następujące informacje:
1) markę, typ;
2) rodzaj/przeznaczenie;
3) numer rejestracyjny;
4) numer VIN;
5) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
Opłaty
Czynność administracyjna
Udzielenie zezwolenia - 1 000zł
Opłata za każdy pojazd zgłoszony we wniosku - 100 zł
Wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku - 10 zł
Podstawa naliczania opłat:
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
Opłatę należy wnieść na konto:
Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Bank Pekao S. A. nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021) lub w kasie Starostwa.
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021) lub w kasie Starostwa.

Opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr:
49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub
w kasie Starostwa.
Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie ul. Drzymały 30 parter, sala A, stanowiska 1-3
Termin załatwienia sprawy:
do 3 miesięcy od daty otrzymania przez organ wszystkich koniecznych dokumentów do rozpatrzenia wniosku,
do 4 miesięcy – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
Sprawy prowadzą:
podinspektor Mariusz Karczewski
tel. 22-738-15-36
transport.drogowy@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE Nr L 300, poz. 1071).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 916).
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827, z późn. zm.).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst