Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej
Znak:
XXXXXX
Komórka organizacyjna:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
Wymagane dokumenty
Dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale.
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej.
2. Załączniki:
a) odpis od protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu z mapą, z wyraźnie (kolorem) zaznaczonym usytuowaniem urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej.
b) pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej (w wysokości – 17 zł)– jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest w postępowaniu przez pełnomocnika.
c) inne dokumenty – na żądanie zarządcy drogi (np. zgoda gwaranta).
Uwagi:
1. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej wydaje się na czas określony w formie decyzji administracyjnej.
2. W zezwoleniu określa się m.in. okres umieszczenia urządzenia oraz wysokość opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego.
Opłaty
Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17,00 zł.
Miejsce złożenia dokumentów:
Parter, wejście B, okienka 3, 4, 5, 6
Termin załatwienia sprawy:
1. Do jednego miesiąca.
2. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
Główny specjalista Józef Damaziak, inspektor Edyta Kulisa
tel. 22-738-15-59, inwestycje@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1445).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
6. Uchwała Nr XV/142/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego.
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst