Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej
Znak:
XXXXXX
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej.
2. Załączniki:
a) Szczegółowy plan sytuacyjny* w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem lokalizacji reklamy oraz podaniem jej wymiarów.
c) Projekt reklamy zawierający jej wizualizację, wymiary, opis materiałów
konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu reklamy
d) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej – jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
e) Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
f) Inne dokumenty – na żądanie zarządcy drogi (np. zgada właściciela słupów na zawieszenie reklamy).
* plan sytuacyjny (tzw. podkład geodezyjny) można nabyć w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
Uwagi:
1. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia lub w pasie drogowym drogi powiatowej wydaje się na czas określony w formie decyzji administracyjnej.
2. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu rogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
3. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię reklamy oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.
4. Przed faktycznym umieszczeniem reklamy w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem reklamy.
5. Reklama umieszczana na zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga również odrębnego pozwolenia konserwatora zabytków.
6. Zarządca drogi nie wyraża zgody na umieszczenie reklam w pasach drogowych dróg powiatowych, z wyjątkiem reklam:
a) zarejestrowanych komitetów wyborczych w wyborach powszechnych;
b)zawierających informacje o gminach, powiecie, województwie i państwie w
szczególności w postaci planów, map, tablic;
c) promujących imprezy sportowe, kulturalno-oświatowe i rekreacyjne organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego i organizacje społeczne, które wykażą się działalnością non-profit.
Opłaty
Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17,00 zł.
Miejsce złożenia dokumentów:
Parter, wejście B, okienka 3, 4, 5, 6
Termin załatwienia sprawy:
1. Do jednego miesiąca.
2. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
Główny specjalista Józef Damaziak, inspektor Edyta Kulisa
tel. 22-738-15-59, inwestycje@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1445).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
6. Uchwała Nr XV/142/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego.
Formularze i wnioski do pobrania:
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst