Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny
Znak:
XXXXXX
Komórka organizacyjna:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty
(dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale)
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny (w oryginale) – złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia.
2.Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
3.Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
a) szczegółowy regulamin imprezy - określający zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy,
c) program imprezy - ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości,
d) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy - określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy, obejmujący:
- listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
- pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną
w uzgodnieniu z Policją,
- rodzaj i ilość środków technicznych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy, w szczególności:
• znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
• liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,
• bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy, oraz miejsce ich rozlokowania,
- rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
- sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
- oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
- rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
- organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
- sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających
z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania,
e) pisemne zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,
f) pisemna zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych.
Organizator imprezy przesyła kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, co najmniej na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia imprezy, do:
- właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji,
- komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Uwagi:
1. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny w formie decyzji administracyjnej.
2. Zasady uzyskiwania zezwoleń, opisane w niniejszej Karcie Informacyjnej nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych w ustawach o stosunku Państwa do odpowiednich Kościołów. Zasady te nie dotyczą także konduktów pogrzebowych, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju.
Opłaty
Opłata skarbowa:
a) za wydanie zezwolenia wynosi 48,00 zł.;
b) od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)- 17,00 zł;
Osoba składająca wniosek o wydanie zezwolenia zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej (tytuł wpłaty: opłata skarbowa za zezwolenie – impreza).

Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in.: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pożytku publicznego, jeżeli organizacje te składają wniosek o wydanie zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
Miejsce złożenia dokumentów:
Parter, wejście B, okienka 3, 4, 5, 6
Termin załatwienia sprawy:
1. Do jednego miesiąca.
2. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
Główny specjalista Józef Damaziak,
inspektor Edyta Kulisa
tel. 22-738-15-59
inwestycje@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r, poz. 595, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst