Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego lub jego przebudowę
Znak:
XXXXXX
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
1.Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę.
2. Załączniki:
a) szczegółowy plan sytuacyjny* w skali 1:1000 lub 1:500 z projektem zagospodarowania terenu z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek;
b) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
do której ma być wybudowany zjazd, lub przy której zjazd ma być przebudowany;
c) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (poświadczona za zgodność z oryginałem) – na żądanie zarządcy drogi;
d) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej – jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą;
e) pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł;
f) inne dokumenty** – na żądanie zarządcy drogi.

*plan sytuacyjny (tzw. podkład geodezyjny) można nabyć w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
** inne dokumenty np. projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez starostę – jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
Uwagi:
1. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia lub w pasie drogowym drogi powiatowej wydaje się na czas nieokreślony w formie decyzji administracyjnej.
2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany lub przebudowany.
Opłaty
Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)- 17,00 zł.
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, wejście B, okienka 3, 4, 5, 6
Termin załatwienia sprawy:
1. Do jednego miesiąca.
2. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
główny specjalista Józef Damaziak, inspektor Edyta Kulisa
tel. 22-738-15-59, inwestycje@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie
za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1445).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 140, poz. 1481).
Formularze i wnioski do pobrania:
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst