Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie wypisu oraz wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Znak:
WGN
Komórka organizacyjna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty
Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości - do wglądu.
W przypadku osób niebędących właścicielami nieruchomości upoważnienie/ pełnomocnictwo od właściciela wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
W przypadku osób niebędących właścicielami nieruchomości
i nieposiadających upoważnienia właściciela, dokument potwierdzający interes prawny do uzyskania wypisu z rejestru gruntów, budynków, lokali.
Opłaty
Wysokość opłat określa tabela nr 11 znajdująca się w załączniku
do Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086).
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Obsługi Mieszkańca: okienko nr 11, 12 (parter)
Termin załatwienia sprawy:
Odbiór wypisu następuje po otrzymaniu stosownej opłaty.
Wnioski o wypis z wyrysem rozpatrywane są w terminie do 30 dni od otrzymania stosownej opłaty.
Sprawy prowadzą:
koordynator Monika Kaczmarek,
główny specjalista Agnieszka Staluszka,
podinspektor Dominika Skrzypek,
podinspektor Katarzyna Łukowska
_______________________

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738 15 16, 22 738 15 14, 22 738 14 90, 22 738 15 47,
geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy sporządzenia i wydania wypisu, wypisu oraz wyrysu z operatu ewidencyjnego wydaje się decyzję, na którą przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28.07.2020 r. w sprawie wzorów wniosków
o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji
i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322).
Formularze i wnioski do pobrania:

1_wniosek: Formularz EGiB stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenie Ministra Rozwoju
z dnia 28.07.2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322).
2_pełnomocnictwo

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst