Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
Znak:
WOM.5410.21
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
Podstawowe
- wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
(1_ wniosek zmiany),
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- tablice rejestracyjne,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciąg
z rejestru badań technicznych, jeżeli są wymagane,
- dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (2_pełnomocnictwo)
dokumenty do wglądu:
- dowód tożsamości –
w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna,
- aktualny odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli właścicielem pojazdu jest osoba prawna
Dodatkowe

utrata tablic rejestracyjnych

- oświadczenie (3_oświadczenie) złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o kradzieży / zagubieniu / zniszczeniu tablicy rejestracyjnej / tablic rejestracyjnych

zniszczenie tablic rejestracyjnych


- tablica rejestracyjna/ tablice rejestracyjne, jeżeli nie zostały utraconeOpłaty
Opłata
Wysokość opłaty [zł]
samochód
Tablice rejestracyjne 80,00 )*
Znaki legalizacyjne 12,50
Opłata ewidencyjna 0,50
RAZEM 93,00 )*

przyczepa/ naczepa /ciągnik rolniczy
Tablice rejestracyjne 40,00
Znaki legalizacyjne 12,50
Opłata ewidencyjna 0,50
RAZEM 53,00


motocykl
Tablice rejestracyjne 40,00
Znaki legalizacyjne 12,50
Opłata ewidencyjna 0,50
RAZEM 53,00


motorower
Tablice rejestracyjne 30,00
Znaki legalizacyjne 12,50
Opłata ewidencyjna 0,50
RAZEM 43,00
)* - opłata za jedną tablicę rejestracyjną wynosi 40 zł, opłata łączna 53,00 zł


Podstawa naliczania opłaty:
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1288).
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. poz. 1840).

Opłat można dokonać w kasie Starostwa lub na konto:
Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków Bank Pekao S. A.
nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021) lub w kasie Starostwa.
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021) lub w kasie Starostwa.

Opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków,
nr 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub
w kasie Starostwa.

Miejsce złożenia dokumentów:
parter, sala B, stanowiska 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Termin załatwienia sprawy:
- niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień,
- do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
- do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
koordynator zespołu – główny specjalista Agnieszka Mazur, inspektor Maria Olszewska, inspektor Katarzyna Kobylińska, podinspektor Urszula Lipińska, podinspektor Katarzyna Zgondek, podinspektor Anna Rąbalska, podinspektor Daniel Turczyn, główny specjalista Adam Wróblewski, inspektor Katarzyna Sychowicz – Korzeń, podinspektor Agata Parchan, podinspektor Martyna Zdzieszyńska
tel. 22-738-15-31, 22-738-15-30, rejestracja.pojazdow@powiat.pruszkow.pl
komunikacja@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
brak
Podstawa prawna:
1. Art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355, z późn.zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1084).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych
i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. poz. 1840).
6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1288).
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz.473, z późn. zm.).
9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst