Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie wtórnika karty pojazdu
Znak:
WOM.5410.17
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
Podstawowe
1. wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu (1_wniosek zmiany)
2. dowód rejestracyjny
3. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (2_pełnomocnictwo)

dokumenty do wglądu:
1. dowód tożsamości – w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna,
2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli właścicielem pojazdu jest osoba prawna, polisa OC

Dodatkowe:
utrata karty pojazdu
- oświadczenie o utracie karty pojazdu (3_oświadczenie) złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań

zniszczenie karty pojazdu
- karta pojazdu (w przypadku zniszczenia powodującym jej nieczytelność)

Opłaty
Opłata
Karta pojazdu 75, 00 zł
Opłata ewidencyjna 0,50 zł

Podstawa naliczania opłaty:
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. 2003 Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.).
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2015 r. poz. 681, z późn. zm.)

Opłat można dokonać w kasie Starostwa lub na konto:
Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków Bank Pekao S. A. nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021)
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021).

Opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16:
Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr:     39 1060 0076 0000 3210 0018 0098, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.

Podstawa naliczania opłaty:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, wejście B, stanowiska 20-25
Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień,
do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
inspektor Maria Olszewska, podinspektor Urszula Lipińska, główny specjalista Agnieszka Mazur, podinspektor Anna Rusiecka, inspektor Katarzyna Kobylińska, inspektor Teresa Milasiewicz
tel. 22-738-15-31, rejestracja.pojazdow@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z póżn. zm.).
2. § 7 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U z 2014 r. poz. 451, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U z 2006 r. Nr 59, poz. 421 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1522, z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1727, z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681, z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.).
9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).
Formularze i wnioski do pobrania:
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst