Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
Znak:
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
Podstawowe
- wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
(1_wniosek zmiany),
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciąg
z rejestru badań technicznych, jeżeli są wymagane,
- dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
(2_ pełnomocnictwo)
- dokumenty do wglądu:
- dowód tożsamości –
w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna,
- aktualny odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli właścicielem pojazdu jest osoba prawna
Dodatkowe
utrata dowodu rejestracyjnego

1. oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego (3_oświadczenie) złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
zniszczenie dowodu rejestracyjnego

- dowód rejestracyjny pojazdu
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (w przypadku gdy dowód jest zniszczony w stopniu powodującym jego nieczytelność, jeżeli jest wymagane)

Opłaty
Opłata
dowód rejestracyjny wraz z opłatą ewidencyjną - 54, 50 zł
pozwolenie czasowe wraz z opłatą ewidencyjną )* - 19,00 zł
RAZEM 73,50

)* - wydaje się na wniosek właściciela pojazdu zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 2
lit. c ustawy Prawo o ruchu drogowym, opłata bez wydawania pozwolenia czasowego wynosi 54,50 zł

Podstawa naliczania opłaty:
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1288).
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. poz. 1840).

Opłat można dokonać w kasie Starostwa lub na konto:
Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków Bank Pekao S. A.
nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021)
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021).

Opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu
lub w kasie Starostwa.

Miejsce złożenia dokumentów:
parter, sala B, stanowiska 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Termin załatwienia sprawy:
44 dni (wydanie stałego dowodu rejestracyjnego)
Sprawy prowadzą:
koordynator zespołu – główny specjalista Agnieszka Mazur, inspektor Maria Olszewska, inspektor Katarzyna Kobylińska, podinspektor Urszula Lipińska, główny specjalista Agnieszka Mazur, podinspektor Katarzyna Zgondek, podinspektor Anna Rąbalska, podinspektor Daniel Turczyn, główny specjalista Adam Wróblewski, inspektor Katarzyna Sychowicz – Korzeń, podinspektor Agata Parchan, podinspektor Martyna Zdzieszyńska

tel. 22-738-15-31, 22-738-15-30, rejestracja.pojazdow@powiat.pruszkow.pl
komunikacja@powiat.pruszkow.pl

Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.).
2. § 10 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów
w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1084).
5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz.1288).
6. Ustawa z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473, z późn. zm.).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst