Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie uzgodnienia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny
Znak:
XXXXXX
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie uzgodnienia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny (w oryginale) – złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia.
2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
a) szczegółowy regulamin imprezy - określający zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy,
c) program imprezy - ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości,
d) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy - określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy, obejmujący:
- listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
- pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną
w uzgodnieniu z Policją,
- rodzaj i ilość środków technicznych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy, w szczególności:
• znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
• liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,
• bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy, oraz miejsce ich rozlokowania,
- rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
- sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
- oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
- rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów
w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
- organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy
a Policją w trakcie trwania imprezy,
- sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających
z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania,
e) pisemne zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego
następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.
Uwagi:
1. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny w formie decyzji administracyjnej.
2. Zasady uzyskiwania zezwoleń, opisane w niniejszej Karcie Informacyjnej nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych w ustawach o stosunku Państwa do odpowiednich Kościołów. Zasady te nie dotyczą także konduktów pogrzebowych, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju.
Opłaty
Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)- 17,00 zł.
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, wejście B, okienka 3, 4, 5, 6
Termin załatwienia sprawy:
1. Do jednego miesiąca.
2. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
główny specjalista Józef Damaziak, inspektor Edyta Kulisa
tel. 22-738-15-59, inwestycje@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
brak
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst