Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie paszportu osobie pełnoletniej
Znak:
WOM.5315.01
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór paszportu następuje osobiście.

1. Wniosek o wydanie paszportu - wypełniony czytelnie, literami drukowanymi, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego. Podpis w ramce pod fotografią nie może dotykać ani przekraczać linii.
2. Dowód uiszczenia opłaty (w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty).
3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy* i okularów z ciemnymi szkłami**, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

* Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może złożyć fotografię, o której mowa powyżej, przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy (wymagane zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej).

** Osoba z wadą wzroku, może złożyć fotografię, o której mowa powyżej, przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności z uwagi na wrodzoną lub nabytą wadę wzroku).

4. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia związku małżeńskiego.

5. Ważny dokument paszportowy lub w przypadku jego nieposiadania ważny dowód osobisty - do wglądu.

UWAGA:
W przypadku wątpliwości co do tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego lub w przypadku rozbieżności danych osoby w dostępnych dokumentach i ewidencjach, organ ma prawo zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów polskich aktów stanu cywilnego, dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie (w przypadku dysponowania wskazanymi dokumentami, ich okazanie w momencie składania wniosku może usprawnić procedurę).

Od 17 stycznia 2013 r. jest możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu w dowolnym organie paszportowym, niezależnie od miejsca pobytu (meldunku) stałego.
Opłaty
od 18 do 70 roku życia:
- podstawowa (pełna) - 140 zł
- ulgowa 50 % / kombatanci, emeryci, renciści, uczniowie, studenci, osoby niepełnosprawne, rodzice posiadający „ogólnopolską” kartę dużej rodziny - 70 zł
- ulgowa 75% / osoby uczące się do ukończenia 25 roku życia oraz osoby niepełnosprawne posiadające dodatkowo „ogólnopolską” kartę dużej rodziny - 35 zł
Okres ważności paszportu - 10 lat
- paszport tymczasowy / w udokumentowanych określonych przypadkach:
1. Na powrót do miejsca stałego pobytu,
2. Związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
3. Związanych z prowadzoną działalnością zawodową - 30zł
Okres ważności paszportu - nie dłużej niż 12 miesięcy
-opłata podwyższona o 200% / osoby, które utraciły lub zniszczyły posiadany paszport z przyczyn przez siebie zawinionych - 420 zł (ulgowa 210 zł)
Okres ważności paszportu - 10 lat

powyżej 70 roku życia - bezpłatnie - okres ważności paszportu - 10 lat

Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
- zmiany lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu (nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL - w przypadku zgłoszenia zmiany danych w ciągu 30 dni od ich nastąpienia);
- zmiany wyglądu, osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
- braku miejsca, w dotychczas posiadanym paszporcie, na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

Wysokość obniżonej opłaty ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok (liczone od daty wystawienia paszportu) pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego dokumentu.
Opłatę za wydanie dokumentu paszportowego wnosi się w kasie Starostwa lub na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa
nr konta: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000,
z dopiskiem: „opłata paszportowa dla imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport" (do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty).
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, sala A, stanowiska 4-7
Termin załatwienia sprawy:
termin oczekiwania na wydanie paszportu do 30 dni
Sprawy prowadzą:
podinspektor Katarzyna Wadecka, podinspektor Anna Chełmińska
tel. 22 738 14 82, 22 738 14 97, paszporty@powiat.pruszkow.pl
infolinia paszportowa tel. 222 500 119 czynna 24 godziny 7 dni w tygodniu
Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania dokumentu paszportowego następuje w drodze decyzji.  Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz.1027 z póz. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026, z póz. zm.);
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz. 126).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 131).
Formularze i wnioski do pobrania:

Ze względów technicznych (ściśle wymagane rozmieszczenie pól, odpowiednia jakość druku) wymagane jest korzystanie z wniosków oryginalnych, dostępnych w organach paszportowych.

PSWP_instrukcja_zdjecie_ICAO_compliant_131062006_ver_5

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst