Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie paszportu osobie małoletniej
Znak:
WOM.5315.02
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają osobiście oboje rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Obecność osoby małoletniej jest wymagana, z wyjątkiem osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 roku życia.
Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jedno z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego - wypełniony czytelnie, literami drukowanymi, podpisany przez osobę, która ukończyła 13 rok życia ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego. Podpis w ramce pod fotografią nie może dotykać ani przekraczać linii.

2. Dowód uiszczenia opłaty (w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty np. legitymacja szkolna, legitymacja ZUS itp.).

3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy* i okularów z ciemnymi szkłami**, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

* W przypadku osób małoletnich noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami ich wyznania, można złożyć fotografię, o której mowa powyżej, przedstawiającą osobę
w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy
(wymagane zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej).

** W przypadku osób małoletnich z wadą wzroku, można złożyć fotografię, o której mowa powyżej, przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności z uwagi na wrodzoną lub nabytą wadę wzroku).


4. Dokument paszportowy osoby małoletniej, w przypadku jego posiadania – do wglądu.

5. Ważne dowody osobiste lub paszporty rodziców – do wglądu.

6. Pisemna zgoda obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego (obecność obojga rodziców lub opiekunów z ważnymi dowodami osobistymi lub ważnymi paszportami, bądź jednego rodziców/opiekunów wraz z oryginałem) - punkt 14 wniosku:

orzeczenia Sądu w przypadku pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,


orzeczenia Sądu Rodzinnego, wyrażającego zgodę na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu - w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich oraz w przypadku składania wniosku o paszport dla małoletniego przez opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych;

pisemną zgodą na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu, poświadczoną przez notariusza - w przypadku niemożności osobistego przybycia jednego rodzica;

odpisu zupełnego aktu urodzenia małoletniego - w przypadku nieustalonego ojcostwa małoletniego;

aktu zgonu rodzica - w przypadku zgonu jednego z rodziców

UWAGA:
W przypadku wątpliwości co do tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego lub w przypadku rozbieżności danych osoby w dostępnych dokumentach i ewidencjach, organ ma prawo zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów polskich aktów stanu cywilnego, dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie (w przypadku dysponowania wskazanymi dokumentami, ich okazanie w momencie składania wniosku może usprawnić procedurę).

Od 17 stycznia 2013 r. jest możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu w dowolnym organie paszportowym, niezależnie od miejsca pobytu (meldunku) stałego.
Opłaty
Wiek:
do 7 roku życia - 30 zł
od 7 do 13 roku życia:
- podstawowa - 60 zł
- ulgowa 50 % / 1) dzieci do 7 roku życia, 2) dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia, realizujące obowiązek szkolny - 30 zł
- ulgowa 75% / posiadanie ”ogólnopolskiej” karty dużej rodziny - 15 zł
- opłata podwyższona o 200% / utrata lub zniszczenie ważnego dokumentu - 180 zł (ulgowa 90 zł)
Okres ważności paszportu - 5 lat

Od 13 roku życia
- pełna - 140 zł
- ulgowa 50 % / małoletni realizujący obowiązek szkolny - 70 zł (po okazaniu legitymacji szkolnej)
- ulgowa 75% / małoletni posiadający ”ogólnopolską” kartę dużej rodziny - 35 zł
- opłata podwyższona o 200% / utrata lub zniszczenie ważnego dokumentu - 420 zł (ulgowa 210 zł)
Okres ważności paszportu - 10 lat

Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
- zmiany lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu (nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL - w przypadku zgłoszenia zmiany danych w ciągu 30 dni od ich nastąpienia);
- zmiany wyglądu, osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
- braku miejsca, w dotychczas posiadanym paszporcie, na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

Wysokość obniżonej opłaty ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok (liczone od daty wystawienia paszportu) pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego dokumentu - w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą - w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

Opłatę za wydanie dokumentu paszportowego wnosi się w kasie Starostwa lub na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa
nr konta: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000,
z dopiskiem: „opłata paszportowa dla imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport" (do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty).
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, sala A, stanowiska 4-7
Termin załatwienia sprawy:
termin oczekiwania na wydanie paszportu do 30 dni
Sprawy prowadzą:
podinspektor Katarzyna Wadecka, podinspektor Anna Chełmińska
tel. 22 738 14 82, 22 738 14 97, paszporty@powiat.pruszkow.pl
infolinia paszportowa tel. 222 500 119 czynna 24 godziny 7 dni w tygodniu
Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania dokumentu paszportowego następuje w drodze decyzji.  Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz.1027 z póz. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026, z póz. zm.);
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz. 126).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 131).
Formularze i wnioski do pobrania:

Ze względów technicznych (ściśle wymagane rozmieszczenie pól, odpowiednia jakość druku) wymagane jest korzystanie z wniosków oryginalnych, dostępnych w organach paszportowych.

PSWP_instrukcja_zdjecie_ICAO_compliant_131062006_ver_5

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst