Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie opinii technicznej w sprawie umieszczenia urządzenia związanego z funkcjonowaniem drogi, przewidzianego do umieszczenia w pasie drogowym drogi powiatowej
Znak:
XXXXXX
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie umieszczenia urządzenia związanego
z funkcjonowaniem drogi, przewidzianego do umieszczenia w pasie drogowym drogi powiatowej.
2. Załączniki:
a) odpis od protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu z mapą, z wyraźnie (kolorem) zaznaczonym usytuowaniem urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej lub dwa egz. mapy zasadniczej dostępnej w powiatowych zasobach geodezji i kartografii
z naniesioną lokalizacją projektowanego urządzenia.
b) pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej (w wysokości – 17 zł) – jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest w postępowaniu przez pełnomocnika.
c) inne dokumenty – na żądanie zarządcy drogi.
Opłaty
Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)- 17,00 zł.
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, wejście B, okienka 3, 4, 5, 6
Termin załatwienia sprawy:
1. Do jednego miesiąca.
2. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
główny specjalista Józef Damaziak, inspektor Edyta Kulisa
tel. 22-738-15-59, inwestycje@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
brak
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1445).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst