Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie lub rozszerzenie prawa jazdy po egzaminie
Znak:
WOM.5430.01
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
1. wniosek,
2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
3. orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
4. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami (dotyczy kategorii C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
5. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła minimalnego wieku do kierowania pojazdami (dotyczy kategorii AM, A1, B1, B, T),
6. kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeżeli dotyczy wydania prawa jazdy kategorii C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
7. kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego (tłumaczenie nie dotyczy prawa jazdy wydanego przez kraj członkowski UE po 19 stycznia 2013 r.),
8. kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie potwierdzające studiowanie co najmniej od sześciu miesięcy (dotyczy cudzoziemców),
9. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (2_pełnomocnictwo),
10. dokument tożsamości (do wglądu).
Opłaty
Opłata za prawo jazdy 100,50 zł, w tym:
1. Opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł,
2. Opłata ewidencyjna – 0,50 zł

Podstawa:
1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83),
2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 10 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1288).

Opłatę należy wnieść na konto:
Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków Bank Pekao S. A.
nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021) lub w kasie Starostwa.
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021) lub w kasie Starostwa.

Opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa,
ul. Kraszewskiego 14/16: Bank PEKAO S.A. o/Pruszków, nr 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.

Podstawa naliczania opłaty:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000).
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, sala B, stanowiska 17-18
Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy:
1.Sprawy nie wymagające zbierania, informacji lub wyjaśnień:
a) wygenerowanie PKK do 2 dni roboczych,
b) realizacja zamówienia dokumentu – do 9 dni roboczych.
2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
3. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
główny specjalista Emilia Kołodziejczyk, inspektor Izabela Kozoń, podinspektor Hanna Michaeli, główny specjalista Magdalena Partyka, podinspektor Agnieszka Adach, podinspektor Karolina Chraniuk, tel. 22-738-15-38, 22-738-15-34, prawa.jazdy@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341).
2. § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231, z późn. zm.)
Formularze i wnioski do pobrania:

Ze względów technicznych (ściśle wymagane rozmieszczenie pól, odpowiednia jakość druku) wniosek do niniejszych kart załączono w celach informacyjnych. Wymagane jest korzystanie z wniosków oryginalnych, dostępnych w wydziałach komunikacji.

wniosek prawo jazdy
pełnomocnictwo prawa jazdy

Informacja dotycząca wypełniania wniosku strona 1

Informacja dotycząca wypełniania wniosku strona 2

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst