Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Znak:
WOM.7250.03
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty

1. wniosek o wydanie licencji (wniosek do pobrania: wniosek_OWL)
(Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.)

2. załączniki do wniosku:
oświadczenie osoby zarządzającej transportem (wzór przykładowego oświadczenia do pobrania: 1_oświadczenie_ZT) oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby
oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy
o transporcie drogowym (2_oświadczenie_COZP)
dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem
w wysokości:
9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy.

(Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej:
1. roczne sprawozdanie finansowe, 2. dokumenty potwierdzające: a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, d) własność nieruchomości.
Przy ocenie sytuacji finansowej, o której mowa powyżej (art. 5c ust. 1 pkt. 3 ustawy transporcie drogowym) stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.)
oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki,
o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4
(wzór przykładowego oświadczenia do pobrania: 3_oświadczenie_OZZK)
wykaz pojazdów (4_wykaz pojazdów) zawierający następujące informacje:
a) markę, typ,
b) rodzaj/przeznaczenie,
c) numer rejestracyjny,
d) numer VIN,
e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem
dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji

3. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Opłaty
Opłata

Czynność administracyjna Opłata w zależności od okresu ważności licencji [zł} 2 do 15 lat od 15 do 30 lat od 30 do 50 lat
Udzielenie licencji 320; 380; 450
Za wydanie wypisu z licencji na każdy zgłoszony we wniosku pojazd pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji)
35,20; 41,80; 49,50
Razem (w przypadku zgłoszenia 1 samochodu we wniosku o udzielenie licencji) 355,20; 420,80; 499,50
Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji, natomiast za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % jak za udzielenie licencji Licencja 32 zł, Licencja 38 zł, Licencja 45 zł,
Wypis 16 zł Wypis 19 zł Wypis 22,50 zł


Podstawa naliczania opłat:
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie
i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
Opłatę należy wnieść na konto:
Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Bank Pekao S. A. nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021)
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021).

Opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr:
49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.     
Miejsce złożenia dokumentów:
Miejsce złożenia dokumentów: sala obsługi interesanta A (parter, kancelaria), tel.: 22-738-14-00
Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień,
do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
podinspektor Mariusz Karczewski, tel. 22-738-15-36, transport.drogowy@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy:

od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463)Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z poźn. zm.).
Formularze i wnioski do pobrania:
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst