Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie decyzji pozwolenia na budowę (budowa nowego obiektu budowlanego, rozbudowa i nadbudowa istniejącego obiektu budowlanego, odbudowa istniejącego obiektu budowlanego, wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej)
Znak:
WA.6740.1.(l.p.).(rok).BK
Komórka organizacyjna:
Wydział Architektury
Wymagane dokumenty
Dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale.
1. wniosek o pozwolenie na budowę
2. świadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
3. druk informacji uzupełniającej do wniosku (PB-5) wypełniany w przypadku występowania wielu inwestorów
4. trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane
5. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
6. specjalistyczna opinia
7. postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane
8. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeśli wniosek nie jest składany osobiście
9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Należy złożyć wniosek wraz z dokumentami i dokonać opłat. W przypadku gdy wniosek nie będzie kompletny, organ, do którego go złożono, wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Jeśli wniosek nie zostanie uzupełniony o wskazane dokumenty we wskazanym terminie, zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia i trzeba będzie złożyć nowy wniosek. Jeżeli wniosek będzie kompletny (lub w terminie zostanie uzupełniony), organ podejmie działania sprawdzające i w przypadku, gdy projekt będzie wymagał poprawienia lub wymagane będzie uzyskanie opinii, uzgodnień i dokumentów, organ nałoży na wnioskodawcę obowiązek dokonania uzupełnień i poprawek wskazując termin do dokonania takich czynności. Pamiętać należy, że niewykonanie nałożonych obowiązków będzie podstawą do wydania decyzji odmownej. Pozwolenie zostanie wydane najpóźniej w terminie do 65 dni, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.
Opłaty
17 zł - dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.
47 zł - zatwierdzenie projektu budowlanego.
opłata za pozwolenie na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych w zależności od rodzaju inwestycji:
- 1 zł - za każdy m2 nowej powierzchni użytkowej, ale nie więcej niż 539 zł - budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna;
- 14 zł - budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym;
- 48 zł - inny budynek;
- 20 zł - studnia oraz urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków;
- 112 zł - budowla związana z produkcją rolną;
- 2143 zł – sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi (dotyczy sieci powyżej 1 km).
- 105 zł - sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne – o długości do 1 km.
- 155 zł – inna budowla.
- 91 zł – urządzenia budowlane z obiektem budowlanym.
- pozwolenie na przebudowę oraz remont obiektu budowlanego oraz wznowienie robót budowanych – opłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych dla nowych obiektów.
- pozwolenie na rozbudowę – opłata skarbowa wynosi 1zł za m2 nowej powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna.

Nie podlegają opłacie skarbowej podania dotyczące budownictwa mieszkaniowego. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni inne funkcje, a także funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej, ale przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank PEKAO SA 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, wejście A, stanowiska nr 10
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszeń postępowania oraz okresów spóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
Sprawy prowadzą:
pracownicy Wydziału Architektury
Tryb odwoławczy:
Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji jest Wojewoda. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst