Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wpis: zasilania gazem, montażu haka holowniczego
Znak:
WOM.5410.18
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
Podstawowe:

- wniosek o dokonanie zmiany (1_wniosek zmiany),
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (2_ pełnomocnictwo)
dokumenty do wglądu:
- dowód tożsamości – w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna,
- aktualny odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli właścicielem pojazdu jest osoba prawna,
- polisa OC
Dodatkowe:

montaż gazu

- wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
- faktura za montaż instalacji

hak

- zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu

Opłaty
Opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16:
Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr: 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.


Miejsce złożenia dokumentów:
parter, sala B, stanowiska 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Termin załatwienia sprawy:
- niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień,
- do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
- do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
koordynator zespołu – główny specjalista Agnieszka Mazur, inspektor Maria Olszewska, inspektor Katarzyna Kobylińska, podinspektor Urszula Lipińska, podinspektor Katarzyna Zgondek, podinspektor Anna Rąbalska, podinspektor Daniel Turczyn, główny specjalista Adam Wróblewski, inspektor Katarzyna Sychowicz – Korzeń, podinspektor Agata Parchan, podinspektor Martyna Zdzieszyńska
tel. 22-738-15-31, 22-738-15-30, rejestracja.pojazdow@powiat.pruszkow.pl
komunikacja@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
1. Art. 73 i art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
Formularze i wnioski do pobrania:
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst