Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Znak:
WE.4330
Komórka organizacyjna:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Wymagane dokumenty
Dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.
1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Pruszkowskiego z załącznikami: (1_wzór )
2. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce (2_wzór )
3. Informacja i opis warunków lokalowych (3_wzór )
4. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy (4_wzór )
5. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (5_wzór).
6. Pozytywna opinia kuratora (w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej)
7. Pozytywna opinia ministra właściwego ds. zdrowia (w przypadku szkoły medycznej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej)
8. Pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
9. Pozytywna opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

Opłaty
brak
Miejsce złożenia dokumentów:
kancelaria Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
Termin załatwienia sprawy:
organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu
Sprawy prowadzą:
główny specjalista Barbara Jaranowska
tel. 22-738 14 42 edukacja@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub wykreśleniu z ewidencji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
art.168, 169 i 172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.)

Inne:
Uwagi:
Starosta Pruszkowski wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
1. zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie;
2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych
w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji (6_wzór )


Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, w szczególności:
a) nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe, albo
b) nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4 ww. ustawy
- jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ww. ustawy;
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Osoba prowadząca szkołę/ placówkę może ją zlikwidować w trybie art. 172 ust. 4 i 5 ustawy Prawo oświatowe (7_wzór )
Po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, szkoła/placówka zostaje wprowadzona do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych - podstawę prawną stanowi ustawa
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942).
Poprzez system informacji oświatowej zostanie nadany nr REGON oraz nr RSPO.
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst