KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i że w odniesieniu do działki nie była wydana decyzja w myśl art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września o lasach
Znak:
WIŚ-Ś.6082/WIŚ-Ś.6080
Komórka organizacyjna:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
Wymagane dokumenty
1. wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez osobę posiadająca tytuł prawny do władania nieruchomością (właściciel, współwłaściciel, dzierżawca lub pełnomocnik);
2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
3. pełnomocnictwo – w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika;
Opłaty
17 zł za wydanie zaświadczenia
17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa
Podstawa naliczania opłaty:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz.1628, z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków,
nr: 39 1060 0076 0000 3210 0018 0098, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.
Miejsce złożenia dokumentów:
kancelaria ogólna starostwa
Termin załatwienia sprawy:
do 7 dni
Sprawy prowadzą:
Agnieszka Wawrzyniak
tel.: 22 738 15 43, e-mail: agnieszka.wawrzyniak@powiat.pruszkow.pl

Monika Łukasiak
tel.: 22 738 15 53, e-mail: monika.lukasiak@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie;
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)
Formularze i wnioski do pobrania: