KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Udzielanie dotacji celowej spółkom wodnym z terenu powiatu pruszkowskiego
Znak:
WIOŚ.3040
Komórka organizacyjna:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
Wymagane dokumenty
1.Wniosek o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Pruszkowskiego.
2.Kosztorys planowanego przedsięwzięcia.
3.Dokument informujący o terminie rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
4.Po zakończeniu inwestycji należy złożyć sprawozdanie z wykorzystanej dotacji z budżetu Powiatu pruszkowskiego.

Warunki uzyskania dotacji:
1.Złożenie wymaganych dokumentów
2.Zabezpieczenie udziału środków własnych w wysokości co najmniej 10%.

Udzielenie dotacji następuje po:
1.Podjęciu decyzji przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego.
2.Zawarciu umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Pruszkowskiego a Spółką wodną.
Opłaty
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków), za pośrednictwem operatora pocztowego
Termin załatwienia sprawy:
w zależności od terminu złożenia wniosku
Sprawy prowadzą:
22 738-15-52
e-mail: srodowisko@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna:
1. Uchwała NR XLVIII/417/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz.62).
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz 650 i 710).