Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Udostępnienie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków
Znak:
WGN.
Komórka organizacyjna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty
Jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem lub podmiotem władającym gruntami objętymi tym wnioskiem, wtedy wnioskodawca musi wykazać interes prawny oraz wskazać przepisy prawa, z których wywodzi swój interes prawny w dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem.
Opłaty
Wysokość opłat określa tabela nr 9 znajdująca się w załączniku do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2014 r. poz. 897).
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Obsługi Mieszkańca
Termin załatwienia sprawy:
Dane udostępniane są w ciągu 7 dni od złożenia wniosku, po uiszczeniu opłaty.
Sprawy prowadzą:
Inspektor Sylwia Krawczyk, pomoc administracyjna Paweł Smoliński
735-15-522, 521, 512, 478, 513, 517
738-15-47
geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia zbiorów danych z egib wydaje się decyzję, na którą przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520).
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542 i poz. 2109).
Formularze i wnioski do pobrania:

1. Formularz P i P1 stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917)

2. Pełnomocnictwa

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst