Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Udostępnianie wykazów podmiotów i działek ewidencyjnych
Znak:
WGN.
Komórka organizacyjna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty
Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości - do wglądu.
W przypadku osób niebędących właścicielami nieruchomości upoważnienie/ pełnomocnictwo od właściciela wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego notarialnie).
W przypadku osób niebędących właścicielami nieruchomości i nieposiadających upoważnienia właściciela, podstawa prawna wskazująca interes prawny do uzyskania wykazów z rejestru gruntów, budynków, lokali.
Opłaty
Wysokość opłat określa tabela nr 10 lp. 19 i 20 znajdująca się w załączniku do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897).
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Obsługi Mieszkańca
Termin załatwienia sprawy:
Odbiór dokumentów następuje po uiszczeniu stosownej opłaty w dniu złożenia wniosku lub w terminie wskazanym do 7 dni w zależności od złożoności sprawy.
Sprawy prowadzą:
Główny specjalista Żaneta Latuszek, inspektor Agnieszka Staluszka, inspektor Hanna Gmosińska, pomoc administracyjna Patrycja Dąbrowa
Tel. 738-15-14; 738-14-90 oraz 738-15-19 i 738-14-59
geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania wykazów (skorowidzów) podmiotów i działek ewidencyjnych tworzonych na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków wydaje się decyzję, na którą przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520).
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542 i poz. 2109).
Formularze i wnioski do pobrania:

Formularz P i P2 stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst