Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Udostępnianie zbiorów danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
Znak:
WGN.
Komórka organizacyjna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty
Nie dotyczy.
Opłaty
Wysokość opłat określa tabela nr 7 znajdująca się w załączniku do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2014 r. poz. 897).
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Obsługi Mieszkańca
Termin załatwienia sprawy:
Udostępnienie następuje niezwłocznie po dokonaniu naliczonej opłaty.

Sprawy prowadzą:
Inspektor Sylwia Krawczyk, pomoc administracyjna Paweł Smoliński, inspektor Agnieszka Suchecka
Tel. 22-738-15-17, 19 geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia zbiorów danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wydaje się decyzję, na którą przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520).
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542 i poz. 2109).
Formularze i wnioski do pobrania:

Formularz P i P5 stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst