Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zgłoszonych prac geodezyjnych
Znak:
WGN.
Komórka organizacyjna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty
Kopia zaświadczenia o nadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
Opłaty
Wysokość opłat określają załączniki do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2014 r. poz. 897).
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Obsługi Mieszkańca
Termin załatwienia sprawy:
Sporządzenie wykazu materiałów do zgłoszonej pracy geodezyjnej następuje w ciągu 10 dni. Udostępnienie kopii materiałów następuje niezwłocznie po dokonaniu naliczonej opłaty.
Sprawy prowadzą:
Sprawy prowadzą: inspektor Magdalena Meljon, główny specjalista Sylwia Bownik; inspektor Katarzyna Karwowska, inspektor Anna Olszak, inspektor Dorota Gajewska, inspektor Sylwia Krawczyk
Tel. 22-738-15-21, 12 geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
W przypadku sporu odnośnie udostępnionych materiałów wydaje się decyzję, na którą przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.2015 r., poz. 542).
Formularze i wnioski do pobrania:

Formularz ZG stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych  i  prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r.)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst