Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce
Znak:
WOM.5410.02
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
(dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale)
1. wniosek o rejestrację pojazdu (wniosek o rejestrację)
2. dowód własności pojazdu
3. dowód rejestracyjny z aktualnym terminem badania technicznego lub dodatkowo zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli termin badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym jest nieaktualny
4. karta pojazdu, jeżeli była wydana
5. tablice rejestracyjne z pojazdu
6. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (pełnomocnictwo)
7. dokumenty do wglądu:
- ubezpieczenie OC
- dowód tożsamości – w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna;
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli właścicielem pojazdu jest osoba prawna.
Opłaty
Pojazd
Wysokość opłaty )*
Pojazd spoza powiatu / Pojazd z terenu powiatu
samochód 180,50 / 81,00
przyczepa, naczepa 121,50 / 81,00
ciągnik rolniczy 121,50 / 81,00
motocykl 121,50 / 81,00
motorower 111,50 / 81,00)* - opłata składa się z opłat rejestracyjnych (tablice rejestracyjne, dokumenty) oraz opłaty ewidencyjnej (za wydanie dokumentów)

Podstawa naliczania opłaty:
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1288)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. poz. 1840.).

Opłaty należy wnieść w kasie Starostwa lub na konto (w tytule przelewu należy podać nr VIN): Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Bank Pekao S. A. nr 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021)
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021).

Opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.
Podstawa naliczania opłaty:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn. zm.).
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, sala B, stanowiska 19, 20, 21, 22 , 23, 24, 25
Termin załatwienia sprawy:
do 44 dni (wydanie stałego dowodu rejestracyjnego)
Sprawy prowadzą:
Sprawy prowadzą: koordynator zespołu – główny specjalista Agnieszka Mazur, inspektor Maria Olszewska, inspektor Katarzyna Kobylińska, podinspektor Urszula Lipińska, podinspektor Katarzyna Zgondek, podinspektor Anna Rąbalska, podinspektor Daniel Turczyn, główny specjalista Adam Wróblewski, inspektor Katarzyna Sychowicz – Korzeń, podinspektor Agata Parchan, podinspektor Martyna Zdzieszyńska
tel. 22-738-15-31 22-738-15-30, rejestracja.pojazdow@powiat.pruszkow.pl
komunikacja@powiat.pruszkow.pl

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
1. Art. 72 i art. 73, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.).
2. § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych
i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. poz.1840).
5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1288).
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 9 lutego 2018r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473
z późn. zm.).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst