Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Rejestracja pojazdu marki „SAM”
Znak:
WOM.5410.05
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty
I. Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu:
1. wniosek o wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu (1_wniosek zmiany),
2. oświadczenie wnioskodawcy, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu.
II. Rejestracja pojazdu:
1. wniosek o rejestrację pojazdu (2_wniosek o rejestrację),
2. dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
o ruchu drogowym (załatwiane w PIMOT i ITS).
W każdym z dwóch etapów wymagane jest przedstawienie dodatkowo:
1. dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli
w sprawie występuje pełnomocnik (3_pełnomocnictwo)
2. dokumentów do wglądu:
- dowodu tożsamości – w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna,
- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli właścicielem pojazdu jest osoba prawna.
Opłaty
Opłata


I. Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu:


10,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania cech
identyfikacyjnych pojazdu,

II. Rejestracja pojazdu:

Pojazd Wysokość opłaty )*
samochód 180,50
przyczepa, naczepa 121,50
motocykl
ciągnik rolniczy
motorower 111,50


)* - opłata składa się z opłat rejestracyjnych (tablice rejestracyjne, dokumenty) oraz opłaty ewidencyjnej (za wydanie dokumentów)


Podstawa naliczania opłaty:

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1288)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. poz. 1840).

Opłaty rejestracyjne i ewidencyjną należy wnieść w kasie Starostwa lub na konto:
Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Bank Pekao S. A. nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021)
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021).

Opłaty skarbowe:
- 10 zł, za wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu (etap I);
- 17 zł, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (w każdym z dwóch etapów, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik)
można wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa,
ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr: Nr 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623 bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.
Podstawa naliczania opłaty:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn. zm.).

Miejsce złożenia dokumentów:
parter, sala B, stanowiska 19,20, 21, 22, 23, 24, 25
Termin załatwienia sprawy:
do 44 dni (wydanie stałego dowodu rejestracyjnego)
Sprawy prowadzą:
koordynator zespołu – główny specjalista Agnieszka Mazur, inspektor Maria Olszewska, inspektor Katarzyna Kobylińska, podinspektor Urszula Lipińska, podinspektor Katarzyna Zgondek, podinspektor Anna Rąbalska, podinspektor Daniel Turczyn, główny specjalista Adam Wróblewski, inspektor Katarzyna Sychowicz – Korzeń, podinspektor Agata Parchan, podinspektor Martyna Zdzieszyńska
tel. 22-738-15-31, 22-738-15-30, rejestracja.pojazdow@powiat.pruszkow.pl
komunikacja@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
1. Art. 72 i art. 73, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990, z późn. zm.).
2. § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych
i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. poz.1840).
5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1288).
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096, z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 9 lutego 2018r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473, z późn. zm.).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst