Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Znak:
WOM.6173.01
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
1. wniosek o rejestrację (1_wniosek o rejestrację) zawierający następujące informacje:
1) o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze, jeżeli nie jest nim właściciel:
- imię i nazwisko albo nazwę,
- PESEL albo datę i wskazanie miejsca urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został nadany - w przypadku osób fizycznych,
- NIP w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo inny odpowiedni identyfikator - w przypadku podmiotów zagranicznych,
- adres zamieszkania albo adres siedziby,
- adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) o rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana:
- wskazanie organu poprzedniej rejestracji,
- numer rejestracyjny,
- datę rejestracji i wykreślenia z rejestru,
3) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany,
4) o zamiarze eksploatowania jednostki pływającej na wodach: morskich albo śródlądowych, albo morskich i śródlądowych,
5) o zamiarze używania jednostki pływającej do celów rekreacyjnych lub komercyjnych,
6) o zamiarze używania jednostki pływającej do:
- amatorskiego połowu ryb,
- połowów rybackich,
- rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,
7) o nazwie jednostki pływającej, o ile została nadana przez właściciela,
8) o porcie macierzystym jednostki pływającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
9) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy,
10) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,
11) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,
12) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,
13) o roku budowy i producencie jednostki pływającej,
14) o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane,
15) o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
16) o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
2. dowód własności;
3. dokumenty lub materiały potwierdzające informacje, o których mowa w pkt 2 lit. 1-3 oraz 9-16;
4. dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
5. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (2_pełnomocnictwo);
6. dokumenty do wglądu:
- dowód tożsamości – w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba
fizyczna;
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli właścicielem pojazdu jest osoba prawna.
Opłaty
rejestracja i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80,00 zł
zmiana danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80,00 zł
wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego - 80,00 zł
wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru - 15,00 zł
rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego - 60,00 zł
Podstawa naliczania opłaty:
- rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 248).
Opłaty należy wnieść w kasie Starostwa lub na konto (w tytule przelewu należy podać nr VIN):
Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Bank Pekao S. A. nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021)
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021).

Opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków,
nr: 39 1060 0076 0000 3210 0018 0098, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.
Podstawa naliczania opłaty:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz.1546 i 1565).
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, sala B, stanowiska 21, sala A stanowiska 1, 2, 3
Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni
Sprawy prowadzą:
zastępca naczelnika Anna Rusiecka, inspektor Małgorzata Marat, pomoc
administracyjna Monika Kaźmierczyk
tel. 22-738-15-31, komunikacja@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do:
1) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we
wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na
wodach morskich i śródlądowych;
2) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we
wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do
24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500);
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz.
763);
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie
wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
(Dz. U. z 2020 r. poz. 248);
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
(Dz. U. z 2020 r. poz. 157)
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24
m i administrowania nim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1908);
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256,
695 i 1298);
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 i 1565).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst