Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Przeniesienie pozwolenia na budowę/praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
Znak:
WA.6740.5.(l.p.).(rok).PB
Komórka organizacyjna:
Wydział Architektury
Wymagane dokumenty
Dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale.
1. wniosek o przeniesienie pozwolenie na budowę
2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
3. zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia,
4. kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopia zgłoszenia, wobec którego nie wniesiono sprzeciwu
5. kopia (oryginał do wglądu) dziennika budowy.
Należy złożyć wniosek wraz z dokumentami. W przypadku gdy wniosek nie będzie kompletny, organ, do którego go złożono, wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Jeśli wniosek nie zostanie uzupełniony o wskazane dokumenty we wskazanym terminie, zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia i trzeba będzie złożyć nowy wniosek. Jeżeli wniosek będzie kompletny (lub w terminie zostanie uzupełniony), organ podejmie działania sprawdzające.
Pozwolenie zostanie wydane najpóźniej w terminie do 65 dni, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.
Opłaty
17 zł - dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.
90 zł – przeniesienie pozwolenia na budowę lub praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

Nie podlegają opłacie skarbowej podania dotyczące budownictwa mieszkaniowego. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni inne funkcje, a także funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej, ale przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank PEKAO SA 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, wejście A, stanowiska nr 10
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszeń postępowania oraz okresów spóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
Sprawy prowadzą:
pracownicy Wydziału Architektury
Tryb odwoławczy:
Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji jest Wojewoda. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst