Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Prowadzenie Baz Danych Ewidencji Gruntów i Budynków
Znak:
WGN
Komórka organizacyjna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty
Wykazani interesu prawnego wnioskodawcy, w przypadku gdy wniosek obejmuje dostęp do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością.
Opłaty
Wysokość opłat określa tabela nr 10 lp. 19 i 20 znajdująca się w załączniku do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086).
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Obsługi Mieszkańca: okienka nr 9, 10, 11, 12 (parter)
Termin załatwienia sprawy:
Odbiór dokumentów następuje po uiszczeniu stosownej opłaty.
Sprawy prowadzą:
główny specjalista Agnieszka Staluszka,
pomoc administracyjna Paweł Smoliński,
podinspektor Magda Ługowska,
podinspektor Dominika Skrzypek,
podinspektor Katarzyna Łukowska

Tel. 22 738-15-14, 22 738-15-19, 22 738-14-90, 22 738-14-96
geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl
geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania raportów z bazy egib generowanych z bazy danych wydaje się decyzję, na którą przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28.07.2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322)
Formularze i wnioski do pobrania:

1_wniosek :Formularz P i P6 stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28.07.2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst