Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Znak:
WŚ.6224.
Komórka organizacyjna:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, sporządzony zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do instalacji (tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy), podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 k.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (aktualny wypis z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej, aktualny KRS) - art. 184 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
3. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym - art. 184 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy.
4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej:
- za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
Opłaty
1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
a. 2011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
b. 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
c. 506 zł - pozostałe.
2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura).
3. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego - 150% stawki określonej w pkt 1.
4. Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków pozwolenia, jeżeli:
a. dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od pozwolenia,
b. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia.
5. 10 zł - opłata skarbowa za zmianę decyzji w związku ze zmianą prowadzącego instalację.
6. Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16:
Bank PEKAO SA nr: 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.
7. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
8. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Miejsce złożenia dokumentów:
kancelaria ogólna lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Sprawy prowadzą:
Wydział Ochrony Środowiska
Aleksandra Piątek
tel. 022 738 15 52
e-mail: środowisko@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
3. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).
4. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).
5. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
6. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).
7. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1806, z późn. zm.).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst