Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Opiniowanie projektu organizacji ruchu przez zarządcę drogi
Znak:
XXXXXX
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu.
2. Załączniki:
a) projekt organizacji ruchu w co najmniej dwóch egzemplarzach;
b) inne dokumenty – na żądanie zarządcy drogi. (np.: decyzja ZU na umieszczenie urządzenia).
Opłaty
Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)- 17,00 zł.
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, wejście B, okienka 3, 4, 5, 6
Termin załatwienia sprawy:
1. Do jednego miesiąca.
2. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
główny specjalista Józef Damaziak, inspektor Edyta Kulisa
tel. 22-738-15-59, inwestycje@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
brak
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393).
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst