Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Nadanie cech identyfikacyjnych / wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Znak:
WOM.5410.22
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale
1. wniosek o wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (1_wniosek zmiany)
2. dowód własności pojazdu, jeżeli nastąpiła zmiana w zakresie prawa własności
3. dokumenty stwierdzające konieczność nadania cech identyfikacyjnych:
- oświadczenie, że pojazd jest zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM” (3_oświadczenie),
- dowód własności ramy lub podwozia pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego,
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim;
- dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
- dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
- prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu,
w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu oraz opinia rzeczoznawcy samochodowego, w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy,
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego oraz opinia rzeczoznawcy samochodowego, w przypadku pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.
4. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany
5. oświadczenie (3_oświadczenie), bądź decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
6. karta pojazdu, jeżeli była wydana
7. opinia rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jest wymagana
8. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (2_pełnomocnictwo)
9. dokumenty do wglądu:
- dowód tożsamości – w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna;
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli właścicielem pojazdu jest osoba prawna.

Opłaty
Opłat skarbowych:
1. 10,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
2. 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa,
ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.

Podstawa naliczania opłaty:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn. zm.).
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, sala B, stanowiska 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Termin załatwienia sprawy:
- niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień,
- do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
- do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
koordynator zespołu – główny specjalista Agnieszka Mazur, inspektor Maria Olszewska, inspektor Katarzyna Kobylińska, podinspektor Urszula Lipińska, podinspektor Katarzyna Zgondek, podinspektor Anna Rąbalska, podinspektor Daniel Turczyn, główny specjalista Adam Wróblewski, inspektor Katarzyna Sychowicz – Korzeń, podinspektor Agata Parchan, podinspektor Martyna Zdzieszyńska

tel. 22-738-15-31, 22-738-15-30, rejestracja.pojazdow@powiat.pruszkow.pl, komunikacja@powiat.pruszkow.pl

Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz.2355, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 1401).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473, z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst