Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Kierowanie do kształcenia specjalnego
Znak:
WE.4351.
Komórka organizacyjna:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego (1_wzór wniosku)
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał lub uwierzytelniona kopia)

Opłaty
brak
Miejsce złożenia dokumentów:
kancelaria Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
Termin załatwienia sprawy:
Wniosek o skierowanie do szkoły/placówki znajdującej się poza terenem powiatu pruszkowskiego, Starosta Pruszkowski przekazuje bezzwłocznie do organu prowadzącego wskazaną szkołę/placówkę. Skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pruszkowie dziecka spoza terenu powiatu pruszkowskiego wydawane jest bezzwłocznie na wniosek właściwego - ze względu zamieszkania dziecka - starosty, w przypadku posiadania wolnych miejsc.
Sprawy prowadzą:
główny specjalista: Sławomira Janicka, Barbara Jaranowska
tel. 22 738 14 33, 738 14 42 edukacja@powiat.pruszkow.pl

Tryb odwoławczy:
brak
Podstawa prawna:
art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)

Inne:
Uwagi:
1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Dzieci i młodzież z terenu powiatu pruszkowskiego przyjmowane są do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie przez Dyrektora Ośrodka.
3. Starosta – na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – kieruje do Warszawy i innych powiatów, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności.
4. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu lub szkole podstawowej ogólnodostępnych lub integracyjnych to odpowiednią formę kształcenia – na wniosek rodziców/opiekunów prawnych – zapewnia odpowiednio właściwa ze względu na zamieszkanie jednostka samorządu prowadząca przedszkola i szkoły.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst