Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Decyzja na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów
Znak:
WIŚ-Ś.6163
Komórka organizacyjna:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
Wymagane dokumenty
1. Wniosek.
2. Zgoda na pozyskanie drewna podpisana przez wszystkich współwłaścicieli wraz z ich aktualnymi adresami do korespondencji.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty
10 zł - za wydanie decyzji
17 zł - w przypadku złożenia pełnomocnictwa

Podstawa naliczania opłaty:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr:
39 1060 0076 0000 3210 0018 0098, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria ogólna
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
Sprawy prowadzą:
podinspektor Klaudia Chmiel
tel. 022 738-15-41
e-mail: srodowisko@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153)
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.)
4. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst