Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Witam,
Chciałabym się dowiedzieć na jakim etapie jest sprawa wyegzekwowania  budowy ekranu dźwiękochłonnego przez firmę POLZUG. Firma  zajmuje coraz większy teren, który jest w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Hałas związany z działalnością tej firmy jest przez mieszkańców nie do przyjęcia. Każdy z nas kupując działki, uzyskując zgodę na budowę i budując swoje domy miał zupełnie inną wiedzę na temat zagospodarowania terenu, który obecnie zajmuje firma POLZUG. Czy wówczas mieszkańcy zostali oszukani przez Miasto? O co chodzi w tym wszystkim? Proszę o informację, jak my mieszkańcy możemy bronić się przed coraz większym hałasem (myślę, że  znacznie jest przekroczona dopuszczalna emisja hałasu i badania powinny być przeprowadzone i opłacone nie prze firmę POLZUG) . U kogo możemy szukać wsparcia? Czy w dzisiejszych czasach jest możliwe by Miasto dawało ciche przyzwolenie na tego typu proceder, by nie liczyło się w ogóle z mieszkańcami . Co z planem zagospodarowania terenu, który uzyskałam przed budową domu? Gdybym wiedziała, że zostanie on zmieniony nigdy nie zainwestowałabym w budowę domu na tym terenie. Myślę, że sprawa ekranów mogłaby dużo zdziałać i pogodzić działalność firmy z sąsiedztwem domów, tylko czy jesteście Państwo w stanie to wyegzekwować? Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam

Jolanta

Odpowiedź: 

Szanowna Pani Jolanto,

Starosta Pruszkowski decyzją z 2006 roku nałożył na spółkę POLZUG INTERMODAL POLSKA dla terminala kontenerowego, zlokalizowanego w Pruszkowie przy ul. Przytorowej 1, dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do środowiska – przy zastosowaniu wskaźników hałasu LAeq D i LAeq N, w wysokości:

– LAeq D – 55 dB dla pory dnia (godz.: 600 – 2200),

– LAeq N – 45 dB dla pory nocy (godz.: 2200 – 600).

Spółka ma obowiązek prowadzenia raz na dwa lata okresowych pomiarów hałasu emitowanego do środowiska przez instalacje lub urządzenia emitujące hałas, na terenie zakładu, dla którego została wydana decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz przekazywania ich wyników, w terminie 30 dni od daty ich wykonania staroście. Spółka wywiązuje się z niniejszego obowiązku.  13 września 2016 r. zostało przedłożone sprawozdanie z pomiarów hałasu. Zgodnie z naszą wiedzą hałas emitowany do środowiska z terenu terminala kontenerowego nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.  Gdyby było inaczej, Starosta byłby zobowiązany do podjęcia czynności zapobiegawczych, którymi mogłyby być działania zmierzające do budowy ekranu dżwiękochłonnego. W tej chwili tego obowiązku od spółki nie można egzekwować. W momencie kwestionowania wyników proszę o zgłoszenie swoich obiekcji do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Jednocześnie informuję, że kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy do zadań własnych gminy. W związku z tym, w kwestii obecnych i przyszłych zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego proszę zgłosić się do Miasta.

 

 

Bardzo proszę o  interwencję w sprawie parkingu naprzeciwko bloku Bolesława Prusa 76, w czasie większych ulew na parkingu stoi woda. Po interwencji w mpwik stwierdzili, że \"rozlewisko na parkingu przy Prusa jest spowodowane niedrożnym wpustem ulicznym, który jest integralną częścią odwodnienia drogi, lecz który też nie figuruje na stanie majątkowym Spółki\". Bardzo prosiłbym odpowiedni organ powiatu o interwencję – jako zarządcy drogi.

Kamil

Odpowiedź:

Szanowny Panie Kamilu,

odwodnienie parkingu zlokalizowanego przy ul. B. Prusa i Pogodnej polega na powierzchniowym odprowadzeniu wody do studni chłonnej wybudowanej przy ul. Pogodnej.

Przy dużej ilości opadów wymieniona studnia chłonna nie odbiera wody i po przepełnieniu tworzy się zastoisko wody na parkingu. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego rozważy możliwość wybudowania odwodnienia dla ww. parkingu w 2017 roku.

 

Szanowny Panie Starosto, chciałbym w imieniu mieszkańców zapytać o możliwość przestawienia znaku świetlnego ograniczającego prędkość na ulicy Grodziskiej w Starej Wsi. Obecnie jest on usytuowany przy pętli autobusowej co koliduje z ustawionymi przez Państwa światłami SDK i według mojej wiedzy ma zostać usunięty. Chciałbym wobec tego zapytać czy istnieje możliwość przestawienia w/w znaku na początek Starej Wsi od strony Grodziska, gdyż kierowcy podróżujący z tamtego kierunku rozwijają iście rajdowe prędkości. Zasadność naszej prośby potwierdzają informacje zawarte w policyjnej mapie zagrożeń.

Michał Ziółkowski

Odpowiedź:

Szanowny Panie Michale,

decyzja dotycząca ewentualnego przestawienia znaku aktywnego (tzw. „czterdziestki”)  na ul. Grodziskiej w Starej Wsi zostanie podjęta po uruchomieniu sygnalizacji świetlnej wykonanej na drodze przy pętli autobusowej. Obecnie trwają odbiory techniczne tej sygnalizacji.

Dzień dobry
co ze światłami na skrzyżowaniu Alei Krakowskiej z Leszczynową i Graniczną? Miał je postawić powiat pruszkowski do końca 2016 roku a ciągle ich niema

Michał

Odpowiedź:

Szanowny Panie Michale,

skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 621 (dawna droga krajowa nr 7 Al. Krakowska) z ul. Leszczynową i ul. Graniczną należy do Marszałka Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Decyzja dotycząca budowy sygnalizacji świetlnej należy do zarządcy drogi. Jednocześnie chciałbym nadmienić, że Zarząd Powiatu Pruszkowskiego deklarował gotowość podjęcia współpracy z Marszałkiem w zakresie budowy lewoskrętu na ciągu głównym – Al. Krakowskiej, aby usprawnić płynności ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie.

Dzień Dobry, mam następujące pytanie, czy do budowy pergoli o wymiarach 5×2.5m muszę złożyć projekt na zgłoszenie lub w ogóle nie jest potrzebne. Zaznaczam  że na działce budowlanej znajduje się istniejący budynek jednorodzinny i pergolę chce umieścić z frontu budynku nie związana z budynkiem nad wjazdem do garażu. z Poważaniem

Wiktor

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Wiktorze,

w odpowiedzi na pytanie dotyczące pergoli na terenie działki budowlanej stanowiącej własność prywatnego inwestora wyjaśniam, że zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pergolę należy zaliczyć do obiektów małej architektury ogrodowej. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 22 oraz art. 30 ust. 1 w/w ustawy budowa obiektów małej architektury na ogrodzonej, prywatnej posesji nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Szanowny Panie,
Decyzją Nr 721/2013 (pismo WŚ.6163.4.2013.TŁ z dnia 03.12.2013) Starosta Pruszkowski orzekł pozbawienie charakteru lasów ochronnych dla wskazanych w tej Decyzji gruntów leśnych.W ostatnim akapicie Uzasadnienia zawiadamia się o prawie odwołania od Decyzji informując też o wstrzymaniu jej wykonania w przypadku złożenia takiego odwołania.
Uprzejmie proszę więc o wyjaśnienie, czy Decyzja ostatecznie weszła w życie i pozostaje w mocy.

Z poważaniem

Krzysztof Karczewski

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,

uprzejmie informuję, że wobec niewniesienia odwołania w terminie określonym w art. 129 paragraf 2 KPA przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w dniu 03.01.2014 r, decyzja podlegała więc wykonaniu.

Czy wzdłuż drogi która jest przy samym samym osiedlu Oligo Park wjazd do garażu-jest ona we władaniu miasta .
Na tej drodze są oznaczone miejsca do parkowania równoległego jednak wszyscy parkują tam skośnie co uniemożliwia czasami przejazd.
Co by było jak miała by tam dojechać karetka? Brak znaków określających sposób parkowania powoduję , że straż miejska nic nie może zrobić z tak zaparkowanym pojazdami. Proszę o zamontowanie znaków drogowych które będą określały sposób parkowania. Adres ul. Prusa 43 Pruszków.
Drugim problemem jest brak świateł przy ujęciu wody ul.Prusa 43
skrzyżowanie Prusa i ul.Pogodnej .
Piesi tam przechodzą na zasadzie loterii nie ma tam bezpieczeństwa wcale.
Samochody wyjeżdżające też mają kłopoty gdyż zwiększył się ruch i ilość samochodów.
Skrzyżowanie jest kolizyjne wiele stłuczek! Proszę o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.

Arek

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Arku,

w sprawie zamontowania znaków drogowych na drodze na samym osiedlu Oligo Park informuję, że Zarząd Powiatu Pruszkowskiego nie jest właściwy do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Odpowiedzialnym za drogę gminną na terenie miasta Pruszkowa jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Natomiast odnośnie świateł na skrzyżowaniu ul. Prusa i ul. Pogodnej w Pruszkowie informuję, iż środki finansowe zabezpieczone w 2016 r. w budżecie Powiatu Pruszkowskiego na zadaniu pod nazwą Budowa sygnalizacji świetlnych zostały już rozdysponowane, wszystkie wnioski dotyczące budowy sygnalizacji świetlnych zostaną rozpatrzone w 2017 r. w ramach analizy bezpieczeństwa i warunków ruchu dla powiatowej sieci drogowej.

 

Czemu w Pruszkowie na targu ukrajńcy sprzedają słodycze z ukrajny?
Bez pozwolenia bez cła i vatu paragonu?
Słodycze mogą być używane na własne potrzeby a nie na handel .
Czemu straż miejska przechodzi obok przestępstwa i nic z tym nie robi?
Czemu wezwana staż miejska do samochodu zaparkowanego na zieleni stwierdza, że samochód na ukrajńskich rejestracjach to oni nic nie mogą zrobić? Czyli nic nie wiecie o ludziach  kto przebywa na terenie RP?
W takim wypadku Polacy są dyskryminowani i karani i obce osoby uczone, ze one za nic nie odpowiadają! Czy są w Pruszkowie równiejsi od obywateli Polskich są wszyscy inni?? ile ci obcy zapłacili podatków by mieć takie przywileje?
Co trzeba zrobić by być jak oni ponad prawem?

Na okolicznych budowach jest pełno nielegalnych pracowników ale nie ma żadnej kontroli..
Dlaczego?

Romek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Romanie,

dziękujemy na zwrócenie uwagi na sytuację, która ma miejsce w Pruszkowie. Muszę jednak zaznaczyć, że to do Straży Miejskiej należy obowiązek reagowania w przypadku pojawienia się tego typu wykroczeń. Strażnicy wyposażeni są w szereg uprawnień, dających im możliwość podejmowania interwencji. Opisywaną przez Pana sytuację zgłosimy Straży Miejskiej w Pruszkowie z prośbą o podjęcie stosownych działań.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst