Nieodpłatna pomoc prawna

W Powiecie Pruszkowskim jest dostępna nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych w lokalnych społecznościach. (Organizacja pozarządowa została wyłoniona w trybie otwartego konkursu ofert, zaś adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni zostali przez samorządy zawodowe – Okręgowa Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką).  Obywatele będą mogli swobodnie korzystać z profesjonalnej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego.

Jak skorzystać z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego?
Zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem telefonu:
22 738-14-63 lub mailowo pod adresem: npp@powiat.pruszkow.pl.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – tego typu okoliczności należy zgłosić przy dokonaniu zgłoszenia.

Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Przekazywanie opinii
Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A oraz części B. Cześć B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, część ta wypełniana jest osobiście przez osobę uprawnioną, a jej wypełnienie jest dobrowolne. Część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Ponadto osoby uprawnione mogą również przekazywać Staroście opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy w dowolnym terminie:
– telefonicznie pod numerem telefonu: 22 738-14-63;
– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: npp@powiat.pruszkow.pl;
– listownie na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskano pomoc.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa – pobierz

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r., w których porad udzielają radcowie prawni i adwokaci:

Pruszków, ul. Gomulińskiego 4 (siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego)
Radcy prawni:
wtorki –  godz. 16.00-20.00
środy –  godz. 8.00-12.00
piątki – godz. 13.00-15.00
Adwokaci:
poniedziałki – godz. 8.00-12.00
czwartki –  godz. 16.00-20.00
piątki –  godz. 11.00-13.00

Raszyn, ul. Poniatowskiego 20 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury)
Radcy prawni:
poniedziałki w dni parzyste – godz. 12.00-16.00
środy – godz. 9.00-13.00
piątki – godz. 14.00-18.00
Adwokaci:
poniedziałki w dni nieparzyste – godz. 12.00-16.00
wtorki – godz. 14.00-18.00
czwartki – godz. 9.00-13.00

Piastów, ul. Namysłowskiego 11, (siedziba Zespołu Szkól im. F. Nansena)
Radcy prawni:
poniedziałki – godz. 11.00-15.00
czwartki –  godz. 15.00-19.00
piątki –  godz. 11.00-13.00
Adwokaci:
wtorki – godz. 15.00-19.00
środa – godz. 11.00-15.00
piątek – godz. 13.00-15.00
Fundacja Honeste Vivere:
poniedziałki – godz. 15.00–19.00
wtorki – godz. 11.00–15.00
środy – godz. 15.00–19.00
czwartki – godz. 11.00–15.00
piątki – godz. 15.00–19.00

Opacz Kolonia, ul. Ryżowa 90 (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
Fundacja Honeste Vivere:
poniedziałki – godz. 9.00-13.00
wtorki – godz. 16.00-20.00
środy – godz. 16.00-20.00
czwartki – godz. 9.00-13.00
piątki – godz. 12.00-16.00

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r., w których porad udzielają radcowie prawni i adwokaci:

Pruszków, ul. Gomulińskiego 4 (siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego)
Fundacja Honeste Vivere:
poniedziałki – godz. 14.00–18.00
wtorki – godz. 9.00–13.00
środy – godz. 16.00-20.00
czwartki – godz. 9.00–13.00
piątki – godz. 16.00–20.00

Brwinów, ul. Turystyczna 4 
Fundacja Honeste Vivere:
poniedziałki – godz. 10.00–14.00
wtorki – godz. 14.00–18.00
środy – godz. 10.00–14.00
czwartki – godz. 14.00–18.00
piątki – godz. 10.00–14.00

Dane teleadresowe organizacji pozarządowej udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na ternie Powiatu Pruszkowskiego:
FUNDACJA HONESTE VIVERE
ul. Amałowicza – Tatara 7,
04-474 Warszawa
telefon: 022 379 75 92
fax: 022 349 26 20
e-mail: kontakt@honestevivere.org

EDUKACJA PRAWNA – dostępne e-booki:
1. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe – pobierz
2. Prawo rodzinne – pobierz
3. Mediacje – pobierz
4. Upadłość konsumencka – pobierz

18959
18960
18961
18962