Informacje dla mieszkańców

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 już się rozpoczął. W pierwszym etapie ze szczepień mogą skorzystać osoby najbardziej narażone na zakażenie. Są to pracownicy:

 •  szpitali węzłowych;
 •  pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych;
 •  Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej;
 •  aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki;
 •  uczelni medycznych (w tym studenci kierunków medycznych).

Ważne! Do grupy „zero” zalicza się także:

 • personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści);
 • pracowników firm współpracujących z podmiotem medycznym, którzy stale przebywają w tym podmiocie;
 • rodziców wcześniaków.

Szczepionki dla kolejnych grup

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19  rozpocznie się 15 stycznia 2021 r. Procedura będzie prosta i bezpieczna.

W kolejnych etapach szczepieni będą:

etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno- opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;

etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;

etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Szczegółowe informacje o Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19, w tym o etapach szczepień, znajdziesz na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie

Podmioty lecznicze, które będą prowadziły szczepienia na terenie powiatu:

placowki do szczepień

Szczepienia covid


 

Laboratorium SPZZOZ w Pruszkowie oferuje wykonanie badań wykrywających przeciwciała anty-SARS-Cov-2, które są wytwarzane w odpowiedzi na kontakt z koronawirusem.

Test daje informację o tym czy pacjent przebył zakażenie, np. pozwala zidentyfikować ozdrowieńców. Nie jest stosowany w diagnostyce aktualnego zakażenia czy oceny leczenia, może jednak świadczyć o nabyciu odporności na zakażenie.

W celu identyfikacji przeciwciał IgG najkorzystniej jest wykonać badanie około 8 tygodni od wystąpienia objawów

oznaczanie przeciwciał anty-SARS- COV-2, w klasie IgM (przeciwciała „wczesne”)        110 zł

oznaczanie przeciwciał anty-SARS- COV-2, w klasie IgG (przeciwciała „późne”)             110 zł

oznaczanie przeciwciał anty-SARS- COV-2 w klasie IgM oraz IgG  (wykonane łącznie)   200zł

czas oczekiwania na wynik badania: do 2 dni roboczych.

 

Dla Pacjentów zgłaszających się na oznaczenie przeciwciał od dnia 11 stycznia 2021r. uruchamiamy punkty pobrań materiału:

Szpital Powiatowy ul. Armii Krajowej 2/4

Parter przy oddziale Chorób Wewnętrznych,

dni robocze w godzinach od 9-12


 

Zlecenie na wykonanie testu, decyzja o izolacji lub kwarantannie.

Zlecenie (zlecenie badania wprowadzone w gabinete.gov.pl lub – jeżeli lekarz nie ma dostępu do gabinet.gov.pl – przez Inspekcję Sanitarną w EWP) jest w systemie elektronicznym widoczne
dla obsługi wszystkich punktów mobilnych – nie ma potrzeby go drukować czy zapisywać jego numeru.

Z takim zleceniem badanie jest bezpłatne.

Informacje o wyniku (pozytywnym/negatywnym/nierozstrzygającym/nie diagnostycznym) są przez laboratorium wprowadzane do systemu EWP, a następnie udostępniane lekarzowi w gabinet.gov.pl,
a pacjentowi na jego Internetowym Koncie Pacjenta (dostępnym na pacjent.gov.pl). W gabinet.gov.pl
i na Internetowym Koncie Pacjenta znajduje się też informacja o kwarantannie/ izolacji domowej pacjenta, w tym o jej długości.
Lekarz POZ informuje pacjenta telefonicznie o wyniku jego badania.
Jeśli wynik jest pozytywny, a pacjent nie wymaga hospitalizacji lub skierowania do izolatorium, pacjent pozostaje w izolacji domowej, która z reguły trwa 10 dni od daty wyniku. Izolacja jest nakładana przez system EWP automatycznie.
Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż w jej 10 dniu, lekarz kontaktuję się z pacjentem, aby sprawdzić jego stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się objawów wydłużyć okres izolacji. Wydłużenie izolacji następuje w systemie gabinet.gov.pl, jest też następnie widoczne dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta.
W przypadku pozytywnego wyniku testu, z pacjentem skontaktuje się też Inspekcja Sanitarna,
by przeprowadzić tzw. wywiad epidemiologiczny, czyli ustalić osoby, z którymi pacjent miał kontakt i tym samym mógł je zarazić. Warto zachęcić pacjenta, by również sam – o ile jego stan zdrowia na to pozwala – poinformował swoich współdomowników i osoby, z którymi miał w ostatnich dniach bezpośredni kontakt, tak by obserwowały stan swojego zdrowia oraz unikały kontaktu z innymi osobami.
Jeśli wynik testu jest negatywny, pacjent powinien stosować się do ogólnych zasad reżimu sanitarnego.
Jeśli wynik testu jest nierozstrzygający/niediagnostyczny, możliwe jest powtórzenie badania (o ile utrzymują się objawy uzasadniające badanie), wymaga to wystawienia przez lekarza powtórnego skierowania.
Jeżeli stan zdrowia pacjenta ulegnie istotnemu pogorszeniu, powinien jak najszybciej udać się na oddział zakaźny szpitala lub wezwać karetkę dzwoniąc pod nr 112.
Pacjent poddany izolacji domowej nie musi uzyskiwać eZLA, ZUS posiada dostęp do danych w systemie EWP i na tej podstawie pacjentowi zostanie wypłacone należne świadczenie. Pacjent powinien jednak poinformować swojego pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy, np. telefonicznie lub mailowo
(na Internetowym Koncie Pacjenta możliwe jest pobranie podpisanego elektronicznie dokumentu zaświadczającego odbywanie izolacji, w tym ze wskazaniem okresu jej trwania).


INFORMACJE dot. szczepień i ewidencjonowania wyjazdów z nimi związanych w SWD PSP:

 

 1. W przypadku wyjazdów związanych z dowozem osób na szczepienia (dot. zdarzeń, w których JOP uczestniczą w przewozie osób do zaszczepienia lub przewozie personelu medycznego (np. w celu wykonania szczepienia w DPS) należy:
 • ewidencjonować je jako MZ,
 • oznaczać je flagą zdarzenia Koronawirus-szczepienia,
 • w polu obiekt (dot. KZ oraz IzZ) umieścić zapis Koronawirus-szczepienia (X), przy czym w miejscu X należy podać liczbę przewożonych osób.

 

 1. W przypadku wyjazdów związanych z informowaniem o szczepieniach (np. polegających na dystrybuowaniu ulotek) należy:
 • ewidencjonować je jako wyjazd gospodarczy WG,
 • oznaczać je flagą zdarzenia Koronawirus-szczepienia-informowanie

 

 1. W związku z pojawiającymi się przypadkami zapytań dot. problematyki szczepień COVID-19 na nr alarmowy 998, polecam informować o właściwym nr telefonu Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19: 989

  tabela szczepienia