Informacje dla mieszkańców

Zlecenie na wykonanie testu, decyzja o izolacji lub kwarantannie.

Zlecenie (zlecenie badania wprowadzone w gabinete.gov.pl lub – jeżeli lekarz nie ma dostępu do gabinet.gov.pl – przez Inspekcję Sanitarną w EWP) jest w systemie elektronicznym widoczne
dla obsługi wszystkich punktów mobilnych – nie ma potrzeby go drukować czy zapisywać jego numeru.

Z takim zleceniem badanie jest bezpłatne.

Informacje o wyniku (pozytywnym/negatywnym/nierozstrzygającym/nie diagnostycznym) są przez laboratorium wprowadzane do systemu EWP, a następnie udostępniane lekarzowi w gabinet.gov.pl,
a pacjentowi na jego Internetowym Koncie Pacjenta (dostępnym na pacjent.gov.pl). W gabinet.gov.pl
i na Internetowym Koncie Pacjenta znajduje się też informacja o kwarantannie/ izolacji domowej pacjenta, w tym o jej długości.
Lekarz POZ informuje pacjenta telefonicznie o wyniku jego badania.
Jeśli wynik jest pozytywny, a pacjent nie wymaga hospitalizacji lub skierowania do izolatorium, pacjent pozostaje w izolacji domowej, która z reguły trwa 10 dni od daty wyniku. Izolacja jest nakładana przez system EWP automatycznie.
Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż w jej 10 dniu, lekarz kontaktuję się z pacjentem, aby sprawdzić jego stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się objawów wydłużyć okres izolacji. Wydłużenie izolacji następuje w systemie gabinet.gov.pl, jest też następnie widoczne dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta.
W przypadku pozytywnego wyniku testu, z pacjentem skontaktuje się też Inspekcja Sanitarna,
by przeprowadzić tzw. wywiad epidemiologiczny, czyli ustalić osoby, z którymi pacjent miał kontakt i tym samym mógł je zarazić. Warto zachęcić pacjenta, by również sam – o ile jego stan zdrowia na to pozwala – poinformował swoich współdomowników i osoby, z którymi miał w ostatnich dniach bezpośredni kontakt, tak by obserwowały stan swojego zdrowia oraz unikały kontaktu z innymi osobami.
Jeśli wynik testu jest negatywny, pacjent powinien stosować się do ogólnych zasad reżimu sanitarnego.
Jeśli wynik testu jest nierozstrzygający/niediagnostyczny, możliwe jest powtórzenie badania (o ile utrzymują się objawy uzasadniające badanie), wymaga to wystawienia przez lekarza powtórnego skierowania.
Jeżeli stan zdrowia pacjenta ulegnie istotnemu pogorszeniu, powinien jak najszybciej udać się na oddział zakaźny szpitala lub wezwać karetkę dzwoniąc pod nr 112.
Pacjent poddany izolacji domowej nie musi uzyskiwać eZLA, ZUS posiada dostęp do danych w systemie EWP i na tej podstawie pacjentowi zostanie wypłacone należne świadczenie. Pacjent powinien jednak poinformować swojego pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy, np. telefonicznie lub mailowo
(na Internetowym Koncie Pacjenta możliwe jest pobranie podpisanego elektronicznie dokumentu zaświadczającego odbywanie izolacji, w tym ze wskazaniem okresu jej trwania).