Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Organizacja Zlotu Drużyn Harcerskich im. Marii Krassowskiej ps. Kasztan przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”

Komunikaty, Rozstrzygnięcia