Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Falentach Dużych

Komunikaty
Starosta Pruszkowski, działając na podstawie Zarządzenia nr 589 Wojewody Mazowieckiego z 20 sierpnia 2015 r. ogłasza: trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Falentach Dużych, gmina Raszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 113 o powierzchni 0,2500 ha.

Opis nieruchomości:

 1. Nieruchomość stanowiąca współwłasność Skarbu Państwa w udziale 3/4 części i osoby fizycznej w udziale 1/4 części, położona w Falentach Dużych, gm. Raszyn, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 113, o pow. 0,2500 ha, uregulowana w księdze wieczystej WA1P/00106363/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunty rolne klasy IV a i IV b. Dojazd do nieruchomości polną drogą gruntową. Przez działkę przebiega linia średniego napięcia.
 3. Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem M4 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą funkcją usługową.
 4. Starosta Pruszkowski został notarialnie umocowany przez współwłaściciela nieruchomości do sprzedaży osobie wyłonionej w przetargu również jego udziału, za cenę i na warunkach ustalonych w przetargu, tym samym sprzedaży podlega 100% udziałów w prawie własności nieruchomości.
 5. Terminy poprzednich przetargów: 22 stycznia 2016 r., 9 marca 2016 r. Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
 6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 175 000,00 zł brutto (stawka VAT – zw. na podst. art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
 7. Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 17 500 zł, należy wnieść w polskich złotych na rachunek 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124 z dopiskiem „wadium – sprzedaż działki nr 113” oraz z oznaczeniem osoby, za którą wadium jest wnoszone.
 8. Wskazana kwota wadium powinna zostać zaksięgowana na ww. rachunku bankowym do dnia 18 kwietnia 2016 r. do godziny 1500.

 Termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 o godzinie 11 00, w sali 201 na II piętrze.

Warunki przetargu: 

 1. Przedsiębiorstwa przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu winno przystąpić oboje małżonków, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem.
 2. Wniesione wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przetargu.
 3. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu, wysłanym najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będzie skutkowało utratą wadium.
 5. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i koszt nabywcy.
 6. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu oraz pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

3-2

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst