Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy PO WER

Komunikaty

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)”.

W ramach ww. projektu wsparciem mogą zostać objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie w wieku 18–29 lat (do dnia ukończenia 30 lat). Ponadto zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER  uczestnikami projektu mogą być osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzn. w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu i nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych. Projekt zakłada udzielanie wsparcia dla osób do 29 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 06.04.2021 r. do odwołania.

Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać do SKRZYNKI PODAWCZEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRUSZKOWIE znajdującej się w wejściu do siedziby Urzędu. Komplet dokumentów należy zabezpieczyć uniemożliwiając jego rozkompletowanie (np. w kopercie).

Dostęp do skrzynki podawczej będzie możliwy:
– poniedziałek w godz. 8.30 – 17.30,
– od wtorku do czwartku w godz. 8.30 – 15.30,

– piątek w godz. 8.30-13.30.

Maksymalna kwota refundacji na stworzenie jednego stanowiska pracy to 23 000 zł.

Więcej informacji tutaj

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst